Indian Villages


अबनपल्ली एम गाव माहिती
अडंगे (एस) गाव माहिती
अलदांडी (एम) गाव माहिती
अलदांडी (एस) गाव माहिती
आलेंगा एम गाव माहिती
आलेंगा (एस) गाव माहिती
आलेंगा एम गाव माहिती
आसावंडी गाव माहिती
बंदे (एम) गाव माहिती
बारसेवाडा गाव माहिती
बटेर गाव माहिती
बेसवाडा गाव माहिती
भापडा गाव माहिती
भुमकाम गाव माहिती
बिड्री (स) गाव माहिती
बोडमेटटा गाव माहिती
बुर्गी (म) गाव माहिती
बुर्गी (स) गाव माहिती
चंदनवेली गाव माहिती
चन्नाबोडी गाव माहिती
चोखेवाडा गाव माहिती
देवदा गाव माहिती
देवपाडी गाव माहिती
दिंडावी गाव माहिती
दोड्डी (एम) गाव माहिती
दोड्डी एस गाव माहिती
दोडडुर (एस) गाव माहिती
दोलंदा गाव माहिती
डूम्मे गाव माहिती
एकंसूर(म) गाव माहिती
एकंसुर(स) गाव माहिती
एकरा बूर्दूक गाव माहिती
एकरा खु. गाव माहिती
एटापल्ली (एस) गाव माहिती
गडदापल्ली गाव माहिती
गडेरी गाव माहिती
गर्देवाडा गाव माहिती
गर्तावाही गाव माहिती
गटटा (एस) गाव माहिती
गटटागुडा (एस) गाव माहिती
गट्टेपल्ली गाव माहिती
गत्तेपल्ली (एस) गाव माहिती
गेदा गाव माहिती
घोटसुर गाव माहिती
गिलंनगुडा गाव माहिती
गोडेली (एम) गाव माहिती
गोरगत्ता (एम) गाव माहिती
गुडराम गाव माहिती
गुमडी एम गाव माहिती
गुंडाम गाव माहिती
गुंडजुर गाव माहिती
गुरुपल्ली गाव माहिती
हाचबोडी गाव माहिती
हालेवारा गाव माहिती
हनपायली गाव माहिती
हेडरी गाव माहिती
हेटलकसा गाव माहिती
हिककेर (एम) गाव माहिती
हिंदुर (एम) गाव माहिती
इरपानपयली गाव माहिती
इतलनार गाव माहिती
जाजावांडी गाव माहिती
जांभूळगट्टा गाव माहिती
जांबीया गाव माहिती
जारावंडी गाव माहिती
जवेली (एम) गाव माहिती
जवेली बु. (एस) गाव माहिती
जवेली ख (एस) गाव माहिती
जिजावांडी गाव माहिती
जिवनगटटा गाव माहिती
कचलेर गाव माहिती
कामके उर्फ घोटसूर गाव माहिती
कांदळी गाव माहिती
कांदोळी गाव माहिती
कांदोळी (एस) गाव माहिती
कन्हाडगाव गाव माहिती
करमपल्ली (एस) गाव माहिती
कारका (बु) गाव माहिती
कारका (खु) गाव माहिती
करपनफुंडी गाव माहिती
कर्रेम गाव माहिती
कर्रेम (म) गाव माहिती
कसनसूर गाव माहिती
कसूरवाही गाव माहिती
कोहका गाव माहिती
कोईंदुळ गाव माहिती
कोईंदवर्सा गाव माहिती
कोंदावाही एम गाव माहिती
कोंदावाही गाव माहिती
कोरणार गाव माहिती
कोताकोंडा बूर्जुक गाव माहिती
कोताकोंडा खु . गाव माहिती
कोठारी गाव माहिती
कोठी गाव माहिती
कोटमी गाव माहिती
कृषणार गाव माहिती
कुदरी गाव माहिती
कुकेली (एम) गाव माहिती
कुंदुम गाव माहिती
कुंजेमर्का (एम) गाव माहिती
कुरुमवाडा गाव माहिती
लांझी (एस) गाव माहिती
मंचावंचा चा गाव माहिती
मगदंडी गाव माहिती
मक्केपली गाव माहिती
मालनगट्टा गाव माहिती
मालमपाड (एस) गाव माहिती
मंधारी गाव माहिती
मंडोली रिठी गाव माहिती
मानेवारा गाव माहिती
मंगेर (एस) गाव माहिती
मंगूठा गाव माहिती
मंजिगड गाव माहिती
मर्दकुही (एस) गाव माहिती
मरकल गाव माहिती
मारपल्ली (एस) गाव माहिती
मवेली गाव माहिती
मेंढरी गाव माहिती
मोडस्के गाव माहिती
मोहंदी गाव माहिती
मोहुर्ली गाव माहिती
मोरावाही गाव माहिती
मुंगनेर गाव माहिती
मुरेवाडा गाव माहिती
मुसारामगुदा एम. गाव माहिती
मुसारामगुदा एस. गाव माहिती
नागूलवाडी (एम) गाव माहिती
नैनगुडा गाव माहिती
नैनवाडी गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
नेडेंर (एस) गाव माहिती
पैडी गाव माहिती
पैमा गाव माहिती
पैमा गाव माहिती
पमाजिगुडा (एस) गाव माहिती
पंदेवाही (म) गाव माहिती
पंदेवाही (स) गाव माहिती
परसलगोंदी गाव माहिती
परसलगोंदी एस गाव माहिती
पेंदुलवाही गाव माहिती
पेठ(स) गाव माहिती
पेठा(स) गाव माहिती
पिंडीगुंडम गाव माहिती
पुन्नुर (एस) गाव माहिती
पुस्के (एम) गाव माहिती
पुस्कोटी (एस) गाव माहिती
पुसूमपल्ली (एम) गाव माहिती
रेचा गाव माहिती
रेगादंडी गाव माहिती
रेकाभटाळ गाव माहिती
रेकामेटा गाव माहिती
रेकनर गाव माहिती
रेकनार गाव माहिती
रोपी गाव माहिती
सरखेडा गाव माहिती
सेवारी गाव माहिती
सेवारी (एम) गाव माहिती
सीनभट्टी गाव माहिती
सिरपूर गाव माहिती
सोह्गाव गाव माहिती
सुरजागड गाव माहिती
ताडगुडा गाव माहिती
ताडपली,रेंगावाही,नारानूर गाव माहिती
तांबडा(स) गाव माहिती
तांबडा(म) गाव माहिती
ताटीगुंडम गाव माहिती
ताटीगुंडम (स) गाव माहिती
टेकका गाव माहिती
तेराडोह गाव माहिती
तिटोडा (एस) गाव माहिती
तोड्गटा (एम) गाव माहिती
तोड्सा (एस) गाव माहिती
तुमरगुंडा (बु) गाव माहिती
तुमरगुंडा (खु) गाव माहिती
उडेरा एम गाव माहिती
उडेरा एस गाव माहिती
उमरगटटा गाव माहिती
वाळवी गाव माहिती
वड्सा ख गाव माहिती
वडसाकला गाव माहिती
वाघेझरी (एम) गाव माहिती
वाघेझरी (एस) गाव माहिती
वंडोली गाव माहिती
वांगेतुरी गाव माहिती
वासमुंडी गाव माहिती
वटेली गाव माहिती
वटेगट्टा गाव माहिती
वेलमागड गाव माहिती
वेलमागड गाव माहिती
वेनसर गाव माहिती
येडसगोंदी गाव माहिती
येमली गाव माहिती
एटावाही गाव माहिती
झारेगुडा गाव माहिती
झारेगुडा (एस) गाव माहिती
झूरी (एम) गाव माहिती
झूरी एस. गाव माहिती


1. Abanpalli M Village Information
2. Adange (m) Village Information
3. Aldandi (m) Village Information
4. Aldandi (s) Village Information
5. Alenga (m) Village Information
6. Alenga (s) Village Information
7. Alenga m Village Information
8. Asawandi Village Information
9. Bande (m) Village Information
10. Barsevada Village Information
11. bater Village Information
12. Besewada Village Information
13. bhapada Village Information
14. bhumkam Village Information
15. Bidri (S) Village Information
16. Bodmeta Village Information
17. Burgi(m) Village Information
18. Burgi(s) Village Information
19. Chandanveli Village Information
20. Channabodi Village Information
21. Chokhewada Village Information
22. dawada Village Information
23. Deopadi Village Information
24. Dindavi Village Information
25. Doddi (m) Village Information
26. Doddi S Village Information
27. Dodhur (s) Village Information
28. Dolanda Village Information
29. Dumme Village Information
30. Ekansur (m) Village Information
31. Ekansur (s) Village Information
32. Ekara Bk. Village Information
33. Ekara Kh. Village Information
34. Etapalli (s) Village Information
35. Gadadapalli Village Information
36. Gaderi Village Information
37. Gardewada Village Information
38. Gartawahi Village Information
39. Gatta (s) Village Information
40. Gattaguda (s) Village Information
41. Gattepalli Village Information
42. Gattepalli (s) Village Information
43. Geda Village Information
44. Ghotesur Village Information
45. Gilanguda Village Information
46. Godeli (m) Village Information
47. Gorgatta (m) Village Information
48. Gudram Village Information
49. Gumadi m Village Information
50. Gundam Village Information
51. Gundjur Village Information
52. Gurupalli Village Information
53. Hachbodi Village Information
54. Halewara Village Information
55. Hanapaili Village Information
56. Hedri Village Information
57. Hetalkasa Village Information
58. Hikker (m) Village Information
59. Hindur (m) Village Information
60. Irpanpaili Village Information
61. Italnar Village Information
62. Jajawandi Village Information
63. jambhulgatta Village Information
64. Jambiya Village Information
65. Jarawandi Village Information
66. Jaweli (m) Village Information
67. Jaweli bk (s) Village Information
68. Jaweli kh (s) Village Information
69. Jijawandi Village Information
70. Jiwangatta Village Information
71. Kachler Village Information
72. Kamke Alias Ghotsur Village Information
73. Kandli Village Information
74. Kandoli (m) Village Information
75. Kandoli (s) Village Information
76. kannadgav Village Information
77. Karampalli (s) Village Information
78. karka (b) Village Information
79. karka (khu) Village Information
80. karpanfundi Village Information
81. Karrem Village Information
82. Karrem m Village Information
83. Kasansur Village Information
84. Kasurwahi Village Information
85. Kohaka Village Information
86. Koindul Village Information
87. Koindwarsa Village Information
88. Kondawahi m Village Information
89. Kondhawahi Village Information
90. kornar Village Information
91. Kotakonda Bk. Village Information
92. Kotakonda Kh. Village Information
93. Kothari Village Information
94. kothi Village Information
95. Kotmi Village Information
96. Krishnar Village Information
97. kudari Village Information
98. Kukeli (m) Village Information
99. Kundum Village Information
100. Kunjemarka (m) Village Information
101. Kurumwada Village Information
102. Lanzi (s) Village Information
103. Machawancha cha Village Information
104. Magdandi Village Information
105. Makkepali Village Information
106. Malangatta Village Information
107. Mallampad (s) Village Information
108. Mandhari Village Information
109. Mandoli Rithi Village Information
110. Manewara Village Information
111. Manger (s) Village Information
112. Mangutha Village Information
113. Manjigad Village Information
114. Mardkuhi (s) Village Information
115. Markal Village Information
116. Marpalli (s) Village Information
117. maweli Village Information
118. Medhari Village Information
119. Modaske Village Information
120. Mohandi Village Information
121. Mohurli Village Information
122. Morawahi Village Information
123. Mungner Village Information
124. Murewada Village Information
125. Musaramguda M. Village Information
126. Musaramguda S. Village Information
127. Nagulwadi (m) Village Information
128. Nainguda Village Information
129. Nandwadi Village Information
130. Nawegaon Village Information
131. Nender (m) Village Information
132. Paidi Village Information
133. Paima (m) Village Information
134. Paima (s) Village Information
135. Pamajiguda (s) Village Information
136. Pandewahi M Village Information
137. Pandewahi S Village Information
138. Parsalgondi Village Information
139. Parsalgondi (s) Village Information
140. Pendulwahi Village Information
141. petha(s) Village Information
142. petha(s) Village Information
143. Pindigundam Village Information
144. Punnur (s) Village Information
145. Puske (m) Village Information
146. Puskoti (s) Village Information
147. Pusumpalli (m) Village Information
148. Recha Village Information
149. reghadandi Village Information
150. Rekabhatal Village Information
151. Rekameta Village Information
152. Reknar Village Information
153. Reknar (s) Village Information
154. Ropi Village Information
155. Sarkheda Village Information
156. Sewari Village Information
157. Sewari (m) Village Information
158. Sinbhatti Village Information
159. Sirpur Village Information
160. Sohagaon Village Information
161. Surjagad Village Information
162. Tadguda Village Information
163. tadpali,rengawahi,naranur Village Information
164. Tambada (s) Village Information
165. Tambada(m) Village Information
166. Tatigundam Village Information
167. Tatigundam (S) Village Information
168. Tekka Village Information
169. Teradoh Village Information
170. Titoda (s) Village Information
171. Todgatta (m) Village Information
172. Todsa (s) Village Information
173. Tumargunda (Bu) Village Information
174. Tumargunda (Khu) Village Information
175. Udera (m) Village Information
176. Udera (s) Village Information
177. Umargatta Village Information
178. Wadavi Village Information
179. Wadsa kh Village Information
180. Wadsakala Village Information
181. Waghezari (m) Village Information
182. Waghezari (s) Village Information
183. Wandoli Village Information
184. Wangeturi Village Information
185. Wasamundi Village Information
186. Wateli Village Information
187. wattegatta Village Information
188. welmagad Village Information
189. Welmagad Village Information
190. Wenasar Village Information
191. Yadasgondi Village Information
192. Yemali Village Information
193. Yetawahi Village Information
194. Zareguda Village Information
195. Zareguda (s) Village Information
196. Zurri (m) Village Information
197. Zurri S. Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click