Indian Villages


आडपिंपरी गाव माहिती
आगर नांदूर गाव माहिती
आहेर वाहेगाव गाव माहिती
आम्‍ला गाव माहिती
अनकोटा गाव माहिती
अंतरवाली बु. गाव माहिती
अर्धपिंपरी गाव माहिती
अर्धमसला गाव माहिती
औरंगपूर जवळका गाव माहिती
औरंगपूर कुकडा गाव माहिती
बाबुलतारा गाव माहिती
बागपिंपळगाव गाव माहिती
ब-हाणपूर गाव माहिती
बेलगाव गाव माहिती
बेलगुडवाडी गाव माहिती
भडंगवाडी गाव माहिती
भाट अंतरवाली गाव माहिती
भाटेपूरी गाव माहिती
भेंड बु. गाव माहिती
भेंड खु गाव माहिती
भेंड टाकळी गाव माहिती
भोगलगाव गाव माहिती
भोजगाव गाव माहिती
बोरगाव बु. गाव माहिती
बोरगाव थडी गाव माहिती
बोरी पिंपळगाव गाव माहिती
ब्रम्‍हगाव गाव माहिती
चकलांबा गाव माहिती
चव्हाणवाडी गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चोपडयाचीवाडी गाव माहिती
चोरपूरी गाव माहिती
दैठण गाव माहिती
दामूनाईक तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
देवकी गाव माहिती
देवपिंपरी गाव माहिती
ढालेगाव गाव माहिती
धानोरा गाव माहिती
धारवंटा गाव माहिती
धोंडराई गाव माहिती
धूमेगाव गाव माहिती
डिग्रस गाव माहिती
दिमाखवाडी गाव माहिती
डोईफोडवाडी गाव माहिती
एरंडगाव गाव माहिती
गाडेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
गढी गाव माहिती
गायकवड जळगाव गाव माहिती
गंगावाडी (559120) गाव माहिती
गंगावाडी (559155) गाव माहिती
गावखोर तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
गौंडगाव गाव माहिती
गेवराई (एम. सीएल) गाव माहिती
गेवराई (ग्रामीण) गाव माहिती
गोळेगाव गाव माहिती
गोळेगाव तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
गोंदी खु. गाव माहिती
गोपत पिंपळगाव गाव माहिती
गोविंदवाडी (559147) गाव माहिती
गोविंदवाडी (559163) गाव माहिती
गुळज गाव माहिती
गुंतेगाव गाव माहिती
हरिलालनाईक तांडा गाव माहिती
हिंगणगाव गाव माहिती
हिरापूर गाव माहिती
हिवरवाडी गाव माहिती
इरगाव गाव माहिती
ईटकुर गाव माहिती
जळगाव (मजरा) गाव माहिती
जातेगाव गाव माहिती
जव्‍हारवाडी गाव माहिती
जयरामनाईक तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
जोडवाडी गाव माहिती
काजळा गाव माहिती
काजळ्याची वाडी गाव माहिती
काळेवाडी गाव माहिती
कांबी मजरा गाव माहिती
कटचिंचोली गाव माहिती
काठोडा गाव माहिती
काठोडा तांडा गाव माहिती
कौडगाव गाव माहिती
केकत पांगरी गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खळेगाव गाव माहिती
खामगाव गाव माहिती
खांडवी गाव माहिती
खेर्डा बु. गाव माहिती
खेर्डावाडी गाव माहिती
खोपटी गाव माहिती
किनगाव गाव माहिती
कोळगाव गाव माहिती
कोल्हेर गाव माहिती
कोलतेवाडी गाव माहिती
कोमलवाडी गाव माहिती
कोपरा गाव माहिती
कुंभारवाडी गाव माहिती
कुंभे जळगाव गाव माहिती
कुरणपिंपरी गाव माहिती
लोळदगाव गाव माहिती
लोणाळा गाव माहिती
लोणाळा तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
लुखामसला गाव माहिती
मादळमोही गाव माहिती
महांडुळा गाव माहिती
महार टाकळी गाव माहिती
मालेगाव बु. गाव माहिती
मालेगाव खु गाव माहिती
मालेगाव मांजरा गाव माहिती
माळहिवरा गाव माहिती
मानकापूर गाव माहिती
मानमोडी गाव माहिती
मनुबाई जवळा गाव माहिती
मन्यारवाडी गाव माहिती
मारफळा गाव माहिती
मारोतीचीवाडी गाव माहिती
माटेगाव गाव माहिती
म्‍हाळस पिंपळगाव गाव माहिती
मिरगाव गाव माहिती
मिरकाळा गाव माहिती
मूधापूरी गाव माहिती
मुळुकवाडी गाव माहिती
नागझरी गाव माहिती
नांदलगाव गाव माहिती
नंदपूर गाव माहिती
निपाणी जवळका गाव माहिती
पाचेगाव गाव माहिती
पाडळसिंगी गाव माहिती
पडूळ्याचीवाडी गाव माहिती
पंचाळेश्‍वर गाव माहिती
पांढरी गाव माहिती
पांढरवाडी गाव माहिती
पांगुळगाव गाव माहिती
पाथरवाला बु. गाव माहिती
पाथरवाला खु. गाव माहिती
पौळाचीवाडी गाव माहिती
पिंपळगाव कानडा गाव माहिती
बंगाली पिंपळा गाव माहिती
पोईतांडा (एन.वी.) गाव माहिती
पोखरी गाव माहिती
राहेरी गाव माहिती
राजापूर गाव माहिती
राजपिंपरी गाव माहिती
राक्षसभूवन गाव माहिती
रामेश्वर गाव माहिती
रामनगर (एन.वी.) गाव माहिती
रामपूरी गाव माहिती
रामूनाईकतांडा (एन.वी.) गाव माहिती
रांजणी गाव माहिती
रानमळा गाव माहिती
रसुलाबाद गाव माहिती
रेवकी गाव माहिती
रोहीतळ गाव माहिती
रोकडा गाव माहिती
रुई गाव माहिती
सैदापूर गाव माहिती
संगम जळगाव गाव माहिती
साठेवाडी गाव माहिती
सावळेश्‍वर गाव माहिती
सावरगाव जहांगीर गाव माहिती
सावरगाव पोखरी गाव माहिती
सेलु गाव माहिती
सेलु तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
शहाजनपूर गाव माहिती
शहाजनपूर चकला गाव माहिती
शेकटा गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
श्रीपत अंतरवाला गाव माहिती
शिंपेगाव गाव माहिती
सिंदखेड गाव माहिती
सिंदफणा चिंचोली गाव माहिती
शिराळा गाव माहिती
सिरसदेवी गाव माहिती
सिरसमार्ग गाव माहिती
सुजानपूर गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
सुर्डी बु. गाव माहिती
सुरळेगाव गाव माहिती
सुशी गाव माहिती
सुशी वडगाव गाव माहिती
ताकडगाव गाव माहिती
टकलेवाडी गाव माहिती
टाकळगाव गाव माहिती
टाकळगव्हाण तर्फ गेवराई गाव माहिती
टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड गाव माहिती
तळणेवाडी गाव माहिती
तळेवाडी गाव माहिती
तळवट बोरगाव गाव माहिती
तलवाडा गाव माहिती
तांदळा गाव माहिती
तपे निमगाव गाव माहिती
तर्टेवाडी गाव माहिती
ठाकर आडगाव गाव माहिती
उक्‍कउपिंपरी गाव माहिती
उमापूर गाव माहिती
वडगाव ढोक गाव माहिती
वाहेगाव आम्‍ला गाव माहिती
वंजारवाडी गाव माहिती
वसंतनगर गाव माहिती


1. Adpimpri Village Information
2. Agar Nandur Village Information
3. Aher Vahegaon Village Information
4. Amla Village Information
5. Ankota Village Information
6. Antarvali Bk. Village Information
7. Ardhapimpri Village Information
8. Ardhmasla Village Information
9. Aurangpur Jawalka Village Information
10. Aurangpur Kukada Village Information
11. Babultara Village Information
12. Bagpimpalgaon Village Information
13. Barhanpur Village Information
14. Belgaon Village Information
15. Belgudwadi Village Information
16. Bhadangwadi Village Information
17. Bhat Antarwali Village Information
18. Bhatepuri Village Information
19. Bhend Bk. Village Information
20. Bhend Kh. Village Information
21. Bhend Takli Village Information
22. Bhogalgaon Village Information
23. Bhojgaon Village Information
24. Borgaon Bk. Village Information
25. Borgaon Thadi Village Information
26. Bori Pimpalgaon Village Information
27. Bramhgaon Village Information
28. Chaklamba Village Information
29. Chavhanwadi Village Information
30. Chikhali Village Information
31. Chopdyachiwadi Village Information
32. Chorpuri Village Information
33. Daithan Village Information
34. Damunaik Tanda (N.V.) Village Information
35. Deoki Village Information
36. Deopimpri Village Information
37. Dhalegaon Village Information
38. Dhanora Village Information
39. Dharwanta Village Information
40. Dhondrai Village Information
41. Dhumegaon Village Information
42. Digrass Village Information
43. Dimakhwadi Village Information
44. Doiphodwadi Village Information
45. Erandgaon Village Information
46. Gadewadi (N.V.) Village Information
47. Gadhi Village Information
48. Gaikwad Jalgaon Village Information
49. Gangawadi (559120) Village Information
50. Gangawadi (559155) Village Information
51. Gaonkhor Tanda (N.V.) Village Information
52. Gaundgaon Village Information
53. Georai (M Cl) Village Information
54. Georai (Rural) Village Information
55. Golegaon Village Information
56. Golegaon Tanda (N.V.) Village Information
57. Gondi Kh Village Information
58. Gopat Pimpalgaon Village Information
59. Govindwadi (559147) Village Information
60. Govindwadi (559163) Village Information
61. Gulaj Village Information
62. Guntegaon Village Information
63. Harilalnaik Tanda Village Information
64. Hingangaon Village Information
65. Hirapur Village Information
66. Hiwarwadi Village Information
67. Irgaon Village Information
68. Itkur Village Information
69. Jalgaon (majra) Village Information
70. Jategaon Village Information
71. Javaharwadi Village Information
72. Jayramnaik Tanda (N.V.) Village Information
73. Jodwadi Village Information
74. Kajala Village Information
75. Kajalyachi Wadi Village Information
76. Kalwadi Village Information
77. Kambi Majara Village Information
78. Katchincholi Village Information
79. Kathoda Village Information
80. Kathoda Tanda (N.V.) Village Information
81. Kaudgaon Village Information
82. Kekat Pangri Village Information
83. Khadki Village Information
84. Khalegaon Village Information
85. Khamgaon Village Information
86. Khandvi Village Information
87. Kherda Bk. Village Information
88. Kherdawadi Village Information
89. Khopati Village Information
90. Kingaon Village Information
91. Kolgaon Village Information
92. Kolher Village Information
93. KoltyeWadi Village Information
94. Komalwadi Village Information
95. Kopra Village Information
96. Kumbharwadi Village Information
97. Kumbhe Jalgaon Village Information
98. Kuranpimpri Village Information
99. Loladgaon Village Information
100. Lonala Village Information
101. Lonala Tanda (N.V.) Village Information
102. Lukhamasla Village Information
103. Madalmohi Village Information
104. Mahandula Village Information
105. Mahar Takli Village Information
106. Malegaon Bk. Village Information
107. Malegaon Kh. Village Information
108. Malegaon Majra Village Information
109. Malhivara Village Information
110. Mankapur Village Information
111. Manmodi Village Information
112. Manubai Jawala Village Information
113. Manyarwadi Village Information
114. Marfala Village Information
115. Marotichiwadi Village Information
116. Mategaon Village Information
117. Mhalas Pimpalgaon Village Information
118. Mirgaon Village Information
119. Mirkala Village Information
120. Mudhapuri Village Information
121. Mulukwadi Village Information
122. Nagzari Village Information
123. Nandalgaon Village Information
124. Nandpur Village Information
125. Nipani jawalka Village Information
126. Pachegaon Village Information
127. Padalsingi Village Information
128. Padulyachiwadi Village Information
129. Panchaleshwar Village Information
130. Pandhari Village Information
131. Pandharwadi Village Information
132. Pangulgaon Village Information
133. Patharwala Bk. Village Information
134. Patharwala kh. Village Information
135. Paulachiwadi Village Information
136. Pimpalgaon Kanada Village Information
137. Pimpla Village Information
138. Poitanda (N.V.) Village Information
139. Pokhari Village Information
140. Raheri Village Information
141. Rajapur Village Information
142. Rajpimpri Village Information
143. Rakshasabhuwan Village Information
144. Rameshwar Village Information
145. Ramnagar (N.V.) Village Information
146. Rampuri Village Information
147. Ramunaiktanda (N.V.) Village Information
148. Ranjani Village Information
149. Ranmala Village Information
150. Rasulabad Village Information
151. Revki Village Information
152. Rohithal Village Information
153. Rokda Village Information
154. Rui Village Information
155. Saidapur Village Information
156. Sangam jalgaon Village Information
157. Sathewadi Village Information
158. Sawaleshwar Village Information
159. Sawargaon jahagir Village Information
160. Sawargaon pokhari Village Information
161. Selu Village Information
162. Selu Tanda (N.V.) Village Information
163. Shahajanpur Village Information
164. Shahajanpur chakla Village Information
165. Shekta Village Information
166. Shindewadi Village Information
167. Shripat antarwala Village Information
168. Simpegaon Village Information
169. Sindkhed Village Information
170. Sindphanachincholi Village Information
171. Sirala Village Information
172. Sirasdevi Village Information
173. Sirasmarg Village Information
174. Sujanpur Village Information
175. Sultanpur Village Information
176. Surdi Bk. Village Information
177. Surlegaon Village Information
178. Sushi Village Information
179. Sushi Vadgaon Village Information
180. Takadgaon Village Information
181. Takalewadi Village Information
182. Takalgaon Village Information
183. Takalgavhan tarf georai Village Information
184. Takalgavhan tarf talkhed Village Information
185. Talanewadi Village Information
186. Talewadi Village Information
187. Talvat Borgaon Village Information
188. Talwada Village Information
189. Tandala Village Information
190. Tape Nimgaon Village Information
191. Tartewadi Village Information
192. Thakar Adgaon Village Information
193. Ukhadpimpri Village Information
194. Umapur Village Information
195. Vadgaon Dhok Village Information
196. Vahegaon amala Village Information
197. Vanjarwadi Village Information
198. Vasatnagar (N.V.) Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click