Indian Villages


आडगाव गाव माहिती
आहेर धानोरा गाव माहिती
आहेर लिंबगाव गाव माहिती
अहेर वडगाव गाव माहिती
अहेरचिंचोली गाव माहिती
आंबेसावली गाव माहिती
अंबिलवडगाव गाव माहिती
आनंदवाडी (559542) गाव माहिती
आनंदवाडी (559660) गाव माहिती
अंधापूरी घाट गाव माहिती
अंजनवती गाव माहिती
आथरवन पिंपरी गाव माहिती
औरंगपूर गाव माहिती
अव्वलपूर गाव माहिती
बाभळखुंटा गाव माहिती
बाभळवाडी गाव माहिती
बहादरपूर गाव माहिती
बहिरवाडी गाव माहिती
बकरवाडी गाव माहिती
बाळापूर गाव माहिती
ब-हाणपूर गाव माहिती
बावी गाव माहिती
बेडूकवाडी गाव माहिती
बेलापूरी गाव माहिती
बेळगाव गाव माहिती
बेळखंडी (पा) गाव माहिती
बेलुरा गाव माहिती
बेलगाव गाव माहिती
भाळवणी गाव माहिती
भंडारवाडी गाव माहिती
भाटसांगवी गाव माहिती
भवानवाडी गाव माहिती
बिद (एम क्ल) गाव माहिती
बीड (ग्रामीण) (शहर) गाव माहिती
बोरदेवी गाव माहिती
बोरखेड गाव माहिती
बोरफडी गाव माहिती
ब्रम्हणगाव गाव माहिती
चाकरवाडी गाव माहिती
चांदणी गाव माहिती
चांदेगाव गाव माहिती
च-हाटा गाव माहिती
चौदसवाडी गाव माहिती
चौसाळा गाव माहिती
चव्हानवाडी गाव माहिती
चिंचोली माळी गाव माहिती
दहीफळ(चिंचोली) गाव माहिती
दहिवंडी गाव माहिती
धेव-याचीवाडी गाव माहिती
देवी बाभूळगाव गाव माहिती
धनगरवाडी गाव माहिती
धावज्याचीवाडी गाव माहिती
ढेकन मोहा गाव माहिती
धोतरा गाव माहिती
डोईफोडवाडी गाव माहिती
गंगनाथवाडी गाव माहिती
गणपूर गाव माहिती
गौळवाडी गाव माहिती
गवारी गाव माहिती
घारगाव गाव माहिती
घाट जवळा गाव माहिती
घाटसावळी गाव माहिती
घोसापुरी गाव माहिती
गोगलवाडी गाव माहिती
गोलंग्री गाव माहिती
गुधा गाव माहिती
गुधावाडी गाव माहिती
गुंजाळा गाव माहिती
हिंगणी बु गाव माहिती
हिंगणी (हवेली) गाव माहिती
हिंगणी खु गाव माहिती
हिवरा पहाडी गाव माहिती
इमामपूर गाव माहिती
ईट गाव माहिती
जाधववाडी गाव माहिती
जैताळवाडी गाव माहिती
जरूड गाव माहिती
जेबा पिंपरी गाव माहिती
जिरेवाडी गाव माहिती
जुज गव्हाण गाव माहिती
कदमवाडी गाव माहिती
काकडहीरा गाव माहिती
काळेगाव हवेली गाव माहिती
कळसंबर गाव माहिती
कांबी गाव माहिती
कामखेडा गाव माहिती
कानडी घाट गाव माहिती
कारळवाडी गाव माहिती
करचुंडी गाव माहिती
कारेगव्हाण गाव माहिती
कर्झनी गाव माहिती
काठोडा गाव माहिती
काटवटवाडी गाव माहिती
केसापूरी गाव माहिती
केतूरा गाव माहिती
खडकीघाट गाव माहिती
खामगाव गाव माहिती
खंडाळा गाव माहिती
खांडेपारगाव गाव माहिती
खापर पांगरी गाव माहिती
खर्डेवाडी गाव माहिती
खुंड्रस गाव माहिती
किन्हीपई गाव माहिती
कोल्हारवाडी गाव माहिती
कोळवाडी गाव माहिती
कुकडगाव गाव माहिती
कुंभारी गाव माहिती
कुमशी गाव माहिती
कुर्ला गाव माहिती
कूटेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
लिंबा गणेश गाव माहिती
लिंबारुई गाव माहिती
लिंबारुई (देवी) गाव माहिती
लोळदगाव गाव माहिती
लोणी (शहाजनपूर) गाव माहिती
लोणीघाट गाव माहिती
महाजनवाडी गाव माहिती
म्हाळस जवळा गाव माहिती
मैंदा गाव माहिती
माळापूरी गाव माहिती
माळेवाडी गाव माहिती
मांडव जाली गाव माहिती
मांडवखेल गाव माहिती
मानेवाडी गाव माहिती
माजरसुंबा गाव माहिती
मानकुरवाडी गाव माहिती
मन्यारवाडी गाव माहिती
मंजेरी हवेली गाव माहिती
मसेवाडी गाव माहिती
मौज गाव माहिती
मौजवाडी गाव माहिती
मेंगडेवाडी गाव माहिती
म्हाळसापूर गाव माहिती
मोरगाव गाव माहिती
मुगगाव गाव माहिती
मुळूकवाडी गाव माहिती
मुरशादपूर (राजुरी) गाव माहिती
मुर्शदपूर (घाट) गाव माहिती
नागापूर बु. गाव माहिती
नागापूर खु गाव माहिती
नागझरी गाव माहिती
नाळवंडी गाव माहिती
नामलगाव गाव माहिती
नांदूर (हवेली) गाव माहिती
नाथापुर गाव माहिती
नवाबपूर गाव माहिती
नेकनूर गाव माहिती
निर्मळवाडी गाव माहिती
निवडूंगवाडी गाव माहिती
पाली गाव माहिती
पालसिगंण गाव माहिती
पालवन गाव माहिती
पाढ-याचीवाडी गाव माहिती
परभणी गाव माहिती
परगाव जप्ती गाव माहिती
पारगाव सिरस गाव माहिती
पाटेगाव गाव माहिती
पाटोदा (बेल) गाव माहिती
पेंडगाव गाव माहिती
पिंपळादेवी गाव माहिती
पिंपळगाव (मंजरा) गाव माहिती
पिंपळगाव घाट गाव माहिती
पिंपळगाव मोची गाव माहिती
पिंपळनेर गाव माहिती
पिंपळवाडी गाव माहिती
पिंपरगव्हाण गाव माहिती
पिंपरनई गाव माहिती
पोखरी (559474) गाव माहिती
पोखरी गाव माहिती
पोत्रा गाव माहिती
रज्जाकपुर गाव माहिती
राजुरी बु.(नवगन) गाव माहिती
राजुरी घोडका गाव माहिती
राक्षस भुवन गाव माहिती
रामगाव गाव माहिती
रंजेगाव गाव माहिती
रत्नागिरि गाव माहिती
रौळसगाव गाव माहिती
रूद्रापूर गाव माहिती
रुईगव्हाण गाव माहिती
रुईलिम्बा गाव माहिती
सफेपूर गाव माहिती
साखरे बोरगाव गाव माहिती
साक्षाळ पिंप्री गाव माहिती
समनापूर गाव माहिती
सानपवाडी गाव माहिती
सांडरवण गाव माहिती
ससेवाडी गाव माहिती
सात्रा गाव माहिती
सौंदाना गाव माहिती
सावंतवाडी गाव माहिती
सावरगाव घाट गाव माहिती
दगडी शहाजानपुर गाव माहिती
शहाजनपूर (कामखेडा) गाव माहिती
शहाजनपूर (लिम्बा) गाव माहिती
शहाजनपूर (लोणी) गाव माहिती
शीदोडे गाव माहिती
शिवनी गाव माहिती
सोमनाथवाडी गाव माहिती
सोनगाव गाव माहिती
सनपेठवाडी गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
सूर्डीथोट गाव माहिती
सुर्याचीवाडी गाव माहिती
ताडसोन्ना गाव माहिती
तळेगाव गाव माहिती
तांदळयाचीवाडी गाव माहिती
तांदळवाडी (भील्ल) गाव माहिती
तांदूळवाडी (हवेली) गाव माहिती
तांदळवाडी घाट गाव माहिती
तिप्पटवाडी गाव माहिती
उदंडवडगाव गाव माहिती
उमरद (खालसा) गाव माहिती
उमरद जहाँगीर गाव माहिती
उमरी गाव माहिती
वैतागवाडी गाव माहिती
वडगाव (कलसंबर) गाव माहिती
वडगाव गुंधा गाव माहिती
वाडवाना गाव माहिती
वायभटवाडी गाव माहिती
वाकनाथपूर गाव माहिती
वलीपुर गाव माहिती
वानगाव गाव माहिती
वांगी गाव माहिती
वंजारवाडी गाव माहिती
वरवटी गाव माहिती
वासनवाडी गाव माहिती
येळंबघाट गाव माहिती


1. Adgaon Village Information
2. Aher Dhanora Village Information
3. Aher Nimgaon Village Information
4. Aher wadgaon Village Information
5. Aherchincholi Village Information
6. Ambesawali Village Information
7. Ambil Wadgaon Village Information
8. Anandwadi (559542) Village Information
9. Anandwadi (559660) Village Information
10. Andhapuri Ghat Village Information
11. Anjanwati Village Information
12. Atharwan Pimpri Village Information
13. Aurangpur Village Information
14. Awalpur Village Information
15. Babhal Khunta Village Information
16. Babhalwadi Village Information
17. Bahadarpur Village Information
18. Bahirwadi Village Information
19. Bakarwadi Village Information
20. Balapur Village Information
21. Barhanpur Village Information
22. Bavi Village Information
23. Bedukwadi Village Information
24. Belapuri Village Information
25. Belgaon Village Information
26. Belkhandi (Pa) Village Information
27. Belura Village Information
28. Belwadi Village Information
29. Bhalwani Village Information
30. Bhandarwadi Village Information
31. Bhatsangvi Village Information
32. Bhavanwadi Village Information
33. Bid (M Cl) Village Information
34. Bid (Rural) (CT) Village Information
35. Bordevi Village Information
36. Borkhed Village Information
37. Borphadi Village Information
38. Bramhagaon Village Information
39. Chakurwadi Village Information
40. Chandani Village Information
41. Chandegaon Village Information
42. Charahata Village Information
43. Chaudaswadi Village Information
44. Chausala Village Information
45. Chavanwadi Village Information
46. Chincholi Mali Village Information
47. Dahiphal(chincholi) Village Information
48. Dahiwandi Village Information
49. Deorayachiwadi Village Information
50. Devi Babhulgaon Village Information
51. Dhangarwadi Village Information
52. Dhavjyachiwadi Village Information
53. Dhekan Moha Village Information
54. Dhotra Village Information
55. Doiphodwadi Village Information
56. Ganganathwadi Village Information
57. Ganpur Village Information
58. Gaulwadi Village Information
59. Gawari Village Information
60. Ghargaon Village Information
61. Ghat Jawala Village Information
62. Ghat Sawli Village Information
63. Ghosapuri Village Information
64. Gogalwadi Village Information
65. Golangri Village Information
66. Gundha Village Information
67. Gundhewadi Village Information
68. Gunjala Village Information
69. Hingani (BK) Village Information
70. Hingani (Haveli) Village Information
71. Hingani Kh. Village Information
72. Hiwara Phadi Village Information
73. Imampur Village Information
74. It Village Information
75. Jadhavawadi Village Information
76. Jaitalwadi Village Information
77. Jarud Village Information
78. Jeba Pimpri Village Information
79. Jirewadi Village Information
80. Juj Gavhan Village Information
81. Kadamwadi Village Information
82. Kakadhira Village Information
83. Kalegaon Haveli Village Information
84. Kalsambar Village Information
85. Kambi Village Information
86. Kamkheda Village Information
87. Kanadi Village Information
88. Karalwadi Village Information
89. Karchondi Village Information
90. Karegavhan Village Information
91. Karzani Village Information
92. Kathoda Village Information
93. Katwatwadi Village Information
94. Kesapuri Village Information
95. Ketura Village Information
96. Khadkighat Village Information
97. Khamgaon Village Information
98. Khandala Village Information
99. Khandepargaon Village Information
100. Khapar pangri Village Information
101. Khardewadi Village Information
102. Khundras Village Information
103. Kinhipai Village Information
104. Kolharwadi Village Information
105. Kolwadi Village Information
106. Kukadgaon Village Information
107. Kumbhari Village Information
108. Kumsi Village Information
109. Kurla Village Information
110. Kutewadi (N.V.) Village Information
111. Limba Ganesh Village Information
112. Limbarui Village Information
113. Limbarui (Devi) Village Information
114. Loladgaon Village Information
115. Loni (Shahajanpur) Village Information
116. Lonighat Village Information
117. Mahajanwadi Village Information
118. Mahalas Jawala Village Information
119. Mahinda Village Information
120. Malapuri Village Information
121. Malewadi Village Information
122. Mandav Jali Village Information
123. Mandavkhel Village Information
124. Manewadi Village Information
125. Manjar Sumba Village Information
126. Mankurwadi Village Information
127. Manyarwadi Village Information
128. Manzari Haveli Village Information
129. Masewadi Village Information
130. Mauj Village Information
131. Maujwadi Village Information
132. Mengdewadi Village Information
133. Mhalasapur Village Information
134. Morgaon Village Information
135. Muggaon Village Information
136. Mulukwadi Village Information
137. Murshadpur (Rajuri) Village Information
138. Murshadpur(Ghat) Village Information
139. Nagpur Bk. Village Information
140. Nagpur Kh. Village Information
141. Nagzari Village Information
142. Nalwandi Village Information
143. Namalgaon Village Information
144. Nandur (Haveli) Village Information
145. Nathapur Village Information
146. Nawabpur Village Information
147. Neknoor Village Information
148. Nirmalwadi Village Information
149. Nivdungawadi Village Information
150. Pali Village Information
151. Palsingan Village Information
152. Palwan Village Information
153. Pandharyachiwadi Village Information
154. Parbhani Village Information
155. Pargaon Japti Village Information
156. Pargaon Siras Village Information
157. Pategaon Village Information
158. Patoda (Bel) Village Information
159. Pendgaon Village Information
160. Pimpaladevi Village Information
161. Pimpalgaon (Majara) Village Information
162. Pimpalgaon Ghat Village Information
163. Pimpalgaon Mochi Village Information
164. Pimpalner Village Information
165. Pimpalwadi Village Information
166. Pimpargavhan Village Information
167. Pimparnai Village Information
168. Pokhari (559474) Village Information
169. Pokhari (559585) Village Information
170. Pothra Village Information
171. Rajkapur Village Information
172. Rajuri Bk.(Navgan) Village Information
173. Rajuri Ghodka Village Information
174. Rakshas Bhuwan Village Information
175. Ramgaon Village Information
176. Ranjegaon Village Information
177. Ratnagiri Village Information
178. Raulasgaon Village Information
179. Rudrapur Village Information
180. Ruigavhan Village Information
181. Ruilimba Village Information
182. Safepur Village Information
183. Sakhare Borgaon Village Information
184. Sakshal Pimpri Village Information
185. Samnapur Village Information
186. Sanapwadi Village Information
187. Sandarwan Village Information
188. Sasewadi Village Information
189. Satra Village Information
190. Saundana Village Information
191. Sawantwadi Village Information
192. Sawargaon Ghat Village Information
193. Shahabajpur Village Information
194. Shahajanpur (Kamkheda) Village Information
195. Shahajanpur (Limba) Village Information
196. Shahajanpur (Loni) Village Information
197. Shidode Village Information
198. Shivni Village Information
199. Somnathwadi Village Information
200. Songaon Village Information
201. Sonpethwadi Village Information
202. Sultanpur Village Information
203. Surdithot Village Information
204. Suryachiwadi Village Information
205. Tadsonna Village Information
206. Talegaon Village Information
207. Tandalyachiwadi Village Information
208. Tandulwadi (Bhill) Village Information
209. Tandulwadi (Haveli) Village Information
210. Tandulwadi Ghat Village Information
211. Tippatwadi Village Information
212. Udandwadgaon Village Information
213. Umrad (Khalsa) Village Information
214. Umrad Jahagir Village Information
215. Umri Village Information
216. Vaitagwadi Village Information
217. Wadgaon (Kalsambar) Village Information
218. Wadgaon Gundha Village Information
219. Wadhavana Village Information
220. Waibatwadi Village Information
221. Waknathpur Village Information
222. Walipur Village Information
223. Wangaon Village Information
224. Wangi Village Information
225. Wanjarwadi Village Information
226. Warwati Village Information
227. Wasanwadi Village Information
228. Yelambghat Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click