Indian Villages


आदिवली गाव माहिती
अघई गाव माहिती
अजनुप गाव माहिती
अल्याणी गाव माहिती
अंबर्जे गाव माहिती
अंबेखोर गाव माहिती
अंबिवली गाव माहिती
अंबिवली गाव माहिती
अंबीवली (सो गाव माहिती
अंदाड गाव माहिती
आपटे गाव माहिती
अर्जुनली गाव माहिती
आसनगाव (शहर) गाव माहिती
आष्टे गाव माहिती
आस्नोली गाव माहिती
आठगाव गाव माहिती
आवाळे गाव माहिती
आवरे गाव माहिती
बाबरे गाव माहिती
बाभळे गाव माहिती
बाळ्वांडी गाव माहिती
बामणे गाव माहिती
बावघर गाव माहिती
बेडीसगाव गाव माहिती
बेलवड गाव माहिती
बेलवलि गाव माहिती
बेलवली गाव माहिती
बेंडेकोन गाव माहिती
भागदल गाव माहिती
भातसई गाव माहिती
भावसे गाव माहिती
भीनार गाव माहिती
भोकरी गाव माहिती
भोरांडे गाव माहिती
बीरवाङी गाव माहिती
बोरशेती बु गाव माहिती
बोरशेती ख गाव माहिती
चादे गाव माहिती
चांदगाव गाव माहिती
चान्द्रोटी गाव माहिती
चरीव गाव माहिती
चेरपोली गाव माहिती
चेरवली गाव माहिती
चिखलगाव गाव माहिती
चील्हारगाव गाव माहिती
चिंचवली गाव माहिती
चोंढे बु गाव माहिती
चोंढे खु गाव माहिती
दहागाव गाव माहिती
दहीगाव गाव माहिती
दहीवली गाव माहिती
दहीवली तर्फ कोरकडा गाव माहिती
दळखण गाव माहिती
दंड गाव माहिती
दापूर गाव माहिती
डेहने गाव माहिती
देवगाव गाव माहिती
ढाढरे गाव माहिती
ढाकणे गाव माहिती
धामनी गाव माहिती
धसई गाव माहिती
डिंभे गाव माहिती
डोळखांब गाव माहिती
दोनघर गाव माहिती
फुगाळे गाव माहिती
गांडुलवाड गाव माहिती
गेगाव गाव माहिती
घानेपाडा गाव माहिती
घोसई गाव माहिती
गोकुळगाव (एन.वी.) गाव माहिती
गोलभन गाव माहिती
गोठेघर (शहर) गाव माहिती
गुंडे गाव माहिती
हल गाव माहिती
हेदवली गाव माहिती
हींगलुद गाव माहिती
हिव गाव माहिती
जांभे गाव माहिती
जांभुळवाड गाव माहिती
जरंडी गाव माहिती
जुनवनी गाव माहिती
कळंभे गाव माहिती
कळमगाव गाव माहिती
कळभोंडे गाव माहिती
कळगाव गाव माहिती
कांबारे गाव माहिती
कांबे गाव माहिती
कानडी गाव माहिती
कानवे गाव माहिती
कनविंदे गाव माहिती
खराडे गाव माहिती
कासगाव गाव माहिती
कसारा बु. (शहर) गाव माहिती
कसारा खु. गाव माहिती
काष्टी गाव माहिती
कातबाव गाव माहिती
कवडास गाव माहिती
खैरे गाव माहिती
खराडे गाव माहिती
खरांगन गाव माहिती
खर्डी (शहर) गाव माहिती
खरीड गाव माहिती
खरीवली (552730) गाव माहिती
खरीवली (552859) गाव माहिती
खातीवली गाव माहिती
खोर गाव माहिती
खोस्टे गाव माहिती
खुटाडी गाव माहिती
खुटघर गाव माहिती
किनैशेत गाव माहिती
किन्हवली गाव माहिती
कोशींबंडे गाव माहिती
कोथाले गाव माहिती
कोठारे गाव माहिती
कूडशेत गाव माहिती
कुकांभे गाव माहिती
कूल्हे गाव माहिती
लाहे गाव माहिती
लवळे गाव माहिती
लेनाड बु. गाव माहिती
लेनाड खु. गाव माहिती
लिंगायते गाव माहिती
मढ गाव माहिती
माहूली गाव माहिती
माल गाव माहिती
माळद गाव माहिती
मलेगाव गाव माहिती
माम्नोली गाव माहिती
मानेखिंड गाव माहिती
मांजरे गाव माहिती
मासवणे गाव माहिती
मोहीली गाव माहिती
मोखावणे गाव माहिती
मुगाव गाव माहिती
मुंगाव (एन.वी.)(552804 गाव माहिती
मुंगाव (एन.वी.)(552824) गाव माहिती
मुसई गाव माहिती
नडगाव(जा) गाव माहिती
नडगाव गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांदगाव (सो) गाव माहिती
नांदवल गाव माहिती
नारायणगाव गाव माहिती
नेह्ऱोली गाव माहिती
नेवरे गाव माहिती
पाचीवरे गाव माहिती
पाल्हेरी गाव माहिती
पाली गाव माहिती
पळ्शीन गाव माहिती
पळसोली गाव माहिती
पाचघर गाव माहिती
परटोली गाव माहिती
पाशणे गाव माहिती
पाटोल गाव माहिती
पेंढरघोल (एन.वी.) गाव माहिती
पेंढरी गाव माहिती
पिंपळपाडा गाव माहिती
पींगळ्वाडी गाव माहिती
पिवली गाव माहिती
फोफडी गाव माहिती
पुंदे गाव माहिती
राणविहीर गाव माहिती
रास गाव माहिती
रातांधळे गाव माहिती
रोडवहल गाव माहिती
साजीवली गाव माहिती
साकडबाव गाव माहिती
साखरोळी गाव माहिती
साकूर्ली गाव माहिती
साने गाव माहिती
सापगाव गाव माहिती
सरलांबे गाव माहिती
सारंगपूरी गाव माहिती
सारमाल गाव माहिती
साठगाव गाव माहिती
सावरोली (सो) गाव माहिती
सावरोली बु. गाव माहिती
सावरोली खु. गाव माहिती
शहापूर (शहर) गाव माहिती
शिल गाव माहिती
शेई गाव माहिती
शेळवली (बंगार) गाव माहिती
शेळवली (खंडोबाची) गाव माहिती
शेनवे गाव माहिती
शेंडे गाव माहिती
शेंद्रुण गाव माहिती
शेंद्रुण बु. गाव माहिती
शेरे गाव माहिती
शिलोत्तर गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिरोळ गाव माहिती
शिरवंजे गाव माहिती
शिवाजीनगर गाव माहिती
शिवनेरी गाव माहिती
सोगाव गाव माहिती
सुसरवाडी गाव माहिती
टहारपूर गाव माहिती
तळ्वाडे गाव माहिती
तानसा गाव माहिती
टेंभरे गाव माहिती
टेंभरे बु. गाव माहिती
टेंभे गाव माहिती
टेंभुर्ली गाव माहिती
ठिले गाव माहिती
ठुणे गाव माहिती
ठुणे बु गाव माहिती
तुते गाव माहिती
उंबरखांड गाव माहिती
उंभ्रई गाव माहिती
उंब्रावणे गाव माहिती
वाचकोले गाव माहिती
वाफे गाव माहिती
वाघिवली गाव माहिती
वाल्मीकनगर गाव माहिती
वालशेत गाव माहिती
वांद्रे गाव माहिती
वरस्कोल गाव माहिती
वाशाला बुद्रुक गाव माहिती
वाशाला ख गाव माहिती
वावेघर गाव माहिती
वेदवहल गाव माहिती
वेह्लोली गाव माहिती
वेह्लोली बु. गाव माहिती
वेह्लोली खु. गाव माहिती
वेह्लोंडे गाव माहिती
गौल गाव माहिती
विहिगाव गाव माहिती
विठोबाचेगाव गाव माहिती
विठ्ठलगाव (एन.वी.) गाव माहिती
वाळशेत गाव माहिती
वाशिंद (शहर) गाव माहिती


1. Adivali Village Information
2. Aghai Village Information
3. Ajnup Village Information
4. Alyani Village Information
5. Ambarje Village Information
6. Ambekhor Village Information
7. Ambivali Village Information
8. Ambivali Village Information
9. Ambivali (So) Village Information
10. Andad Village Information
11. Apate Village Information
12. Arjunali Village Information
13. Asangaon (CT) Village Information
14. Ashte Village Information
15. Asnoli Village Information
16. Atgaon Village Information
17. Awale Village Information
18. Aware Village Information
19. Babare Village Information
20. Babhale Village Information
21. Balwandi Village Information
22. Bamane Village Information
23. Bavghar Village Information
24. Bedisgaon Village Information
25. Belwad Village Information
26. Belwali Village Information
27. Belwali Village Information
28. Bendekon Village Information
29. Bhagdal Village Information
30. Bhatsai Village Information
31. Bhavse Village Information
32. Bhinar Village Information
33. Bhokari Village Information
34. Bhorande Village Information
35. Birwadi Village Information
36. Borsheti Bk Village Information
37. Borsheti Kh Village Information
38. Chande Village Information
39. Chandgaon Village Information
40. Chandroti Village Information
41. Chariv Village Information
42. Cherpoli Village Information
43. Cherwali Village Information
44. Chikhalgaon Village Information
45. Chilhargoan Village Information
46. Chinchvali Village Information
47. Chondhe Bk. Village Information
48. Chondhe Kh Village Information
49. Dahagaon Village Information
50. Dahigaon Village Information
51. Dahivali Village Information
52. Dahivali Tarf Korkada Village Information
53. Dalkhan Village Information
54. Dand Village Information
55. Dapur Village Information
56. Dehene Village Information
57. Devgaon Village Information
58. Dhadhare Village Information
59. Dhakane Village Information
60. Dhamani Village Information
61. Dhasai Village Information
62. Dimbhe Village Information
63. Dolkhamb Village Information
64. Donghar Village Information
65. Fugale Village Information
66. Gandulwad Village Information
67. Gegaon Village Information
68. Ghanepada Village Information
69. Ghosai Village Information
70. Gokulgaon (N.V.) Village Information
71. Golbhan Village Information
72. Gotheghar (CT) Village Information
73. Gunde Village Information
74. Hal Village Information
75. Hedvali Village Information
76. Hinglud Village Information
77. Hiv Village Information
78. Jambhe Village Information
79. Jambhulwad Village Information
80. Jarandi Village Information
81. Julawani Village Information
82. Kalambhe Village Information
83. Kalamgaon Village Information
84. Kalbhonde Village Information
85. Kalgaon Village Information
86. Kambare Village Information
87. Kambe Village Information
88. Kanadi Village Information
89. Kanawe Village Information
90. Kanvinde Village Information
91. Karade Village Information
92. Kasagaon Village Information
93. Kasara Bk. (CT) Village Information
94. Kasara Kh. Village Information
95. Kashti Village Information
96. Katbao Village Information
97. Kawadas Village Information
98. Khaire Village Information
99. Kharade Village Information
100. Kharangan Village Information
101. Khardi (CT) Village Information
102. Kharid Village Information
103. Kharivali Village Information
104. Kharivali (552859) Village Information
105. Khativali Village Information
106. Khor Village Information
107. Khoste Village Information
108. Khutadi Village Information
109. Khutghar Village Information
110. Kinaishet Village Information
111. Kinhavali Village Information
112. Koshimbade Village Information
113. Kothale Village Information
114. Kothare Village Information
115. Kudshet Village Information
116. Kukambhe Village Information
117. Kulhe Village Information
118. Lahe Village Information
119. Lavale Village Information
120. Lenad Bk. Village Information
121. Lenad Kh. Village Information
122. Lingayate Village Information
123. Madh Village Information
124. Mahuli Village Information
125. Mal Village Information
126. Malad Village Information
127. Malegaon Village Information
128. Mamnoli Village Information
129. Manekhind Village Information
130. Manjare Village Information
131. Masavane Village Information
132. Mohili Village Information
133. Mokhavane Village Information
134. Mugaon Village Information
135. Mugaon (N.V.) Village Information
136. Mugaon (N.V.) Village Information
137. Musai Village Information
138. Nadgaon Village Information
139. Nadgaon Village Information
140. Nandgaon Village Information
141. Nandgaon (So) Village Information
142. Nandval Village Information
143. Narayangaon Village Information
144. Nehroli Village Information
145. Nevare Village Information
146. Pachiware Village Information
147. Palheri Village Information
148. Pali Village Information
149. Palshin Village Information
150. Palsoli Village Information
151. Panchghar Village Information
152. Partoli Village Information
153. Pashane Village Information
154. Patol Village Information
155. Pendharghol (N.V.) Village Information
156. Pendhari Village Information
157. Pimpalpada Village Information
158. Pingalwadi Village Information
159. Piwali Village Information
160. Pofodi Village Information
161. Pundhe Village Information
162. Ranvihir Village Information
163. Ras Village Information
164. Ratandhale Village Information
165. Roadvahal Village Information
166. Sajivali Village Information
167. Sakadbav Village Information
168. Sakharoli Village Information
169. Sakurli Village Information
170. Sane Village Information
171. Sapagaon Village Information
172. Saralambe Village Information
173. Sarangpuri Village Information
174. Sarmal Village Information
175. Satgaon Village Information
176. Savaroli (So) Village Information
177. Savaroli Bk. Village Information
178. Savaroli Kh. Village Information
179. Shahapur (CT) Village Information
180. Sheel Village Information
181. Shei Village Information
182. Shelwali (Bangar) Village Information
183. Shelwali (Khandobachi) Village Information
184. Shenawe Village Information
185. Shende Village Information
186. Shendrun Village Information
187. Shendrun Bk. Village Information
188. Shere Village Information
189. Shilottar Village Information
190. Shirgaon Village Information
191. Shirol Village Information
192. Shirvanje Village Information
193. Shivajinagar Village Information
194. Shivaneri Village Information
195. Sogaon Village Information
196. Susarwadi Village Information
197. Taharpur Village Information
198. Talwade Village Information
199. Tanasa Village Information
200. Tembhare Village Information
201. Tembhare Bk. Village Information
202. Tembhe Village Information
203. Tembhurli Village Information
204. Thile Village Information
205. Thune Village Information
206. Thune Bk. Village Information
207. Tute Village Information
208. Umbarkhand Village Information
209. Umbhrai Village Information
210. Umbravane Village Information
211. Vachkole Village Information
212. Vafe Village Information
213. Vaghivali Village Information
214. Valmiknagar Village Information
215. Valshet Village Information
216. Vandre Village Information
217. Varaskol Village Information
218. Vashala Bk Village Information
219. Vashala Kh Village Information
220. Vaveghar Village Information
221. Vedvahal Village Information
222. Vehloli Village Information
223. Vehloli Bk. Village Information
224. Vehloli Kh. Village Information
225. Vehlonde Village Information
226. Veluk Village Information
227. Vihigaon Village Information
228. Vithobachegaon Village Information
229. Vittalgaon (N.V.) Village Information
230. Walshet Village Information
231. Washind (CT) Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click