Indian Villages


आलेवाडी गाव माहिती
आगरवाडी गाव माहिती
आगवन गाव माहिती
अकेगव्हाण गाव माहिती
अक्करपट्टी गाव माहिती
अकोली गाव माहिती
आंबाडी गाव माहिती
आंबटपाडा गाव माहिती
अंबेढे गाव माहिती
अंभन गाव माहिती
अंबोडे गाव माहिती
अशेरी गाव माहिती
अवढानी गाव माहिती
बहाडोली गाव माहिती
बंदर गाव माहिती
बंडाते गाव माहिती
बांधन गाव माहिती
ब-हाणपूर गाव माहिती
बेटेगाव गाव माहिती
भादवे गाव माहिती
बिरवाडी गाव माहिती
बोईसर गाव माहिती
बोरशेती गाव माहिती
बोट गाव माहिती
चहाडे गाव माहिती
चरी गाव माहिती
चटाळे गाव माहिती
चिल्हार गाव माहिती
चिंचणी गाव माहिती
चिंचारे गाव माहिती
दहिसर टी. महिम गाव माहिती
दहिसर तर्फे मनोर गाव माहिती
दहिसर तर्फे तारापूर गाव माहिती
दहीवाले गाव माहिती
दामखिंड गाव माहिती
दांडे गाव माहिती
दांडी गाव माहिती
दंडी (शहर) गाव माहिती
दापोली गाव माहिती
दारशेत गाव माहिती
दातिवरे गाव माहिती
देवखोप गाव माहिती
धनसार गाव माहिती
ढेकाळे गाव माहिती
धुकटन गाव माहिती
डोंगरे गाव माहिती
दुर्वेस गाव माहिती
एडवण गाव माहिती
एंबुर एरंबी गाव माहिती
गांजे गाव माहिती
गारगाव गाव माहिती
घाटीम गाव माहिती
घिवली गाव माहिती
गिराळे गाव माहिती
गिरनोळी गाव माहिती
गोवाडे गाव माहिती
गुंदले गाव माहिती
गुंदवली गाव माहिती
गुंदावे गाव माहिती
गुंद्वली गाव माहिती
हालोली गाव माहिती
हनुमान नगर गाव माहिती
हरणवाळी गाव माहिती
जलसार गाव माहिती
जानसई गाव माहिती
जायशेत गाव माहिती
काळलाले गाव माहिती
कमारे गाव माहिती
कांबळगाव गाव माहिती
कांबोडे गाव माहिती
कंडारवन गाव माहिती
कांद्रेभुरे गाव माहिती
कपासे गाव माहिती
करळगाव गाव माहिती
कर्दळ गाव माहिती
करवाळे गाव माहिती
काटाळे गाव माहिती
कटकर (शहर) गाव माहिती
केळवा गाव माहिती
केळवा रोड गाव माहिती
खडकोली गाव माहिती
खडकोना गाव माहिती
खैरेग्रुप गाव माहिती
खैरेपाडा गाव माहिती
खामलोली गाव माहिती
खानिवडे गाव माहिती
खार्डी गाव माहिती
खारेकुरण गाव माहिती
खारमेंडी गाव माहिती
खरशेत गाव माहिती
खारवडश्री गाव माहिती
खटाली गाव माहिती
खुताड गाव माहिती
खुटळ गाव माहिती
किराट गाव माहिती
कोकणेर गाव माहिती
कोळगाव गाव माहिती
कोलवडे गाव माहिती
कोंढाण गाव माहिती
कोरे गाव माहिती
कोसबाड गाव माहिती
कुडण गाव माहिती
कुडे गाव माहिती
कुकडे गाव माहिती
कुंभवली गाव माहिती
कुरगाव गाव माहिती
लालोंडे गाव माहिती
लालठाणे गाव माहिती
लोवरे गाव माहिती
महागाव गाव माहिती
माहीम गाव माहिती
माकणे गाव माहिती
माकुणसार गाव माहिती
मान गाव माहिती
मांडे गाव माहिती
मंजेलवडा गाव माहिती
माजुरली गाव माहिती
मनोर गाव माहिती
मासवण गाव माहिती
मथाणे गाव माहिती
मेंढवण गाव माहिती
मीठागर गाव माहिती
मोरेकुरण गाव माहिती
मुरबे गाव माहिती
मायखोप गाव माहिती
नागावे गाव माहिती
नागवे टी.मॅनोर गाव माहिती
नागवेपाड गाव माहिती
नागझरी गाव माहिती
नांदगाव तर्फे मनोर गाव माहिती
नांदगाव तर्फे तारापूर गाव माहिती
नंडोरे गाव माहिती
नानिवली गाव माहिती
नवापूर गाव माहिती
नावझे गाव माहिती
नवघर गाव माहिती
नवी देलवाडी गाव माहिती
नेटाळी गाव माहिती
नेवाळे गाव माहिती
निहे गाव माहिती
पडघे गाव माहिती
पालघर401404 गाव माहिती
पाम गाव माहिती
पंचाळी गाव माहिती
पारगाव गाव माहिती
परनाळी गाव माहिती
पास्थळ गाव माहिती
पथराळी गाव माहिती
पेणांद गाव माहिती
पोचाडे गाव माहिती
पोळे गाव माहिती
पोफरण गाव माहिती
रामबाग गाव माहिती
राणीशिगाव गाव माहिती
रावते गाव माहिती
रोथे गाव माहिती
सागावे गाव माहिती
साखरे गाव माहिती
साळगाव गाव माहिती
सालवड गाव माहिती
सफाळे गाव माहिती
सारातोडी गाव माहिती
सरावली गाव माहिती
सरवली (शहर) गाव माहिती
सातीवली गाव माहिती
सातपाटी गाव माहिती
सावराई गाव माहिती
सावरे गाव माहिती
सावरखंड गाव माहिती
साये गाव माहिती
शेलवाली गाव माहिती
शिगाव गाव माहिती
शील्टे गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
सोमटा गाव माहिती
सोनावे गाव माहिती
सूमदी गाव माहिती
ताकवहाल गाव माहिती
तामसई गाव माहिती
तांदुळवाडी गाव माहिती
तारापूर गाव माहिती
टेंभी गाव माहिती
टेंभी खोडावे गाव माहिती
टेन गाव माहिती
तिघरे गाव माहिती
तोकारळे गाव माहिती
उचावली गाव माहिती
उच्छेळी गाव माहिती
उंबारवडा टी. मनोर गाव माहिती
उंबरपाडा गाव माहिती
उमरोळी गाव माहिती
उनभाट गाव माहिती
उसरणी गाव माहिती
वाढी गाव माहिती
वाढीव सरावली गाव माहिती
वारांगडे गाव माहिती
वरखुंटी गाव माहिती
वसरोळी गाव माहिती
वावे गाव माहिती
वेढी गाव माहिती
वेहालोली गाव माहिती
वेळगाव गाव माहिती
वेंगणी गाव माहिती
वीकासवाडी गाव माहिती
विळंगी गाव माहिती
विराथन बु. गाव माहिती
विराथन खु. गाव माहिती
विट्ठलवाडी गाव माहिती
वाडा खडकोना गाव माहिती
वडराई गाव माहिती
वाकडी गाव माहिती
वाळवे गाव माहिती
वानदिवली गाव माहिती
वराई गाव माहिती
वासारे गाव माहिती
झांझरोळी गाव माहिती


1. Aalewadi Village Information
2. Agarwadi Village Information
3. Agawan Village Information
4. Akegavhan Village Information
5. Akkarpatti Village Information
6. Akoli Village Information
7. Ambadi Village Information
8. Ambatpada Village Information
9. Ambedhe Village Information
10. Ambhan Village Information
11. ambode Village Information
12. Asheri Village Information
13. avdhani Village Information
14. Bahadoli Village Information
15. Bandar Village Information
16. Bandate Village Information
17. Bandhan Village Information
18. Barhanpur Village Information
19. Betegaon Village Information
20. Bhadave Village Information
21. Birwadi Village Information
22. Boisar Village Information
23. Borsheti Village Information
24. Bot Village Information
25. Chahade Village Information
26. Chari Village Information
27. Chatale Village Information
28. Chilhar Village Information
29. Chinchani Village Information
30. Chinchare Village Information
31. Dahisar T. Mahim Village Information
32. Dahisar Taraphe Manor Village Information
33. Dahisar Tarphe Tarapur Village Information
34. Dahiwale Village Information
35. Damkhind Village Information
36. Dande Village Information
37. Dandi Village Information
38. Dandi (CT) Village Information
39. Dapoli Village Information
40. Darshet Village Information
41. Datiware Village Information
42. Devkhop Village Information
43. Dhansar Village Information
44. Dhekale Village Information
45. Dhuktan Village Information
46. Dongare Village Information
47. Durves Village Information
48. Edwan Village Information
49. Embur Airambi Village Information
50. Ganje Village Information
51. Gargaon Village Information
52. Ghatim Village Information
53. Ghivali Village Information
54. Girale Village Information
55. Girnoli Village Information
56. Gowade Village Information
57. Gundale Village Information
58. Gundavali Village Information
59. Gundave Village Information
60. Gundwali Village Information
61. Haloli Village Information
62. Hanuman Nagar Village Information
63. Haranwali Village Information
64. Jalsar Village Information
65. Jansai Village Information
66. Jayshet Village Information
67. Kallale Village Information
68. Kamare Village Information
69. Kambalgaon Village Information
70. Kambode Village Information
71. Kandarwan Village Information
72. KandreBhure Village Information
73. Kapase Village Information
74. Karalgaon Village Information
75. Kardal Village Information
76. Karwale Village Information
77. Katale Village Information
78. Katkar (CT) Village Information
79. Kelwa Village Information
80. Kelwa Road Village Information
81. Khadkoli Village Information
82. khadkona Village Information
83. Khairegrup Village Information
84. khairepada Village Information
85. Khamloli Village Information
86. Khanivade Village Information
87. Khardi Village Information
88. Kharekuran Village Information
89. Kharmendi Village Information
90. Kharshet Village Information
91. Kharwadashri Village Information
92. Khatali Village Information
93. Khutad Village Information
94. Khutal Village Information
95. Kirat Village Information
96. Kokaner Village Information
97. Kolgaon Village Information
98. Kolwade Village Information
99. Kondhan Village Information
100. Kore Village Information
101. Kosbad Village Information
102. Kudan Village Information
103. Kude Village Information
104. Kukade Village Information
105. Kumbhvali Village Information
106. Kurgaon Village Information
107. Lalonde Village Information
108. Lalthane Village Information
109. Loware Village Information
110. Mahagaon Village Information
111. Mahim Village Information
112. Makane Village Information
113. Makunsar Village Information
114. Man Village Information
115. Mande Village Information
116. Mangelwada Village Information
117. Manjurli Village Information
118. Manor Village Information
119. Maswan Village Information
120. Mathane Village Information
121. Mendhwan Village Information
122. Mithagar Village Information
123. Morekuran Village Information
124. Murabe Village Information
125. Mykhop Village Information
126. Nagave Village Information
127. Nagave T.Manor Village Information
128. Nagavepada Village Information
129. Nagzari Village Information
130. Nandgaon Tarphe Manor Village Information
131. Nandgaon Tarphe Tarapur Village Information
132. Nandore Village Information
133. Nanivali Village Information
134. Navapur Village Information
135. Navaze Village Information
136. Navghar Village Information
137. Navi Delwadi Village Information
138. Netali Village Information
139. Newale Village Information
140. Nihe Village Information
141. Padghe Village Information
142. Palghar Village Information
143. pam Village Information
144. Panchali Village Information
145. Pargaon Village Information
146. Parnali Village Information
147. pasthal Village Information
148. Pathrali Village Information
149. Penand Village Information
150. Pochade Village Information
151. Pole Village Information
152. Popharan Village Information
153. Rambag Village Information
154. Ranishigaon Village Information
155. Ravate Village Information
156. Rothe Village Information
157. Sagave Village Information
158. Sakhare Village Information
159. Salgaon Village Information
160. Salwad Village Information
161. Saphale Village Information
162. Saratodi Village Information
163. Saravali Village Information
164. Saravali (CT) Village Information
165. sativali Village Information
166. Satpati Village Information
167. Sawarai Village Information
168. Saware Village Information
169. Sawarkhand Village Information
170. Saye Village Information
171. shelwali Village Information
172. Shigaon Village Information
173. Shilte Village Information
174. Shirgaon Village Information
175. Somata Village Information
176. Sonave Village Information
177. Sumadi Village Information
178. Takwahal Village Information
179. Tamsai Village Information
180. Tandulwadi Village Information
181. Tarapur Village Information
182. Tembhi Village Information
183. Tembhi Khodave Village Information
184. Ten Village Information
185. Tighare Village Information
186. Tokarale Village Information
187. Uchavali Village Information
188. Uchchheli Village Information
189. Umbarwada T. Manor Village Information
190. Umberpada Village Information
191. Umroli Village Information
192. Unbhat Village Information
193. Usarani Village Information
194. Vadhi Village Information
195. vadhiv saravali Village Information
196. varangade Village Information
197. Varkhunti Village Information
198. vasroli Village Information
199. vave Village Information
200. Vedhi Village Information
201. Vehaloli Village Information
202. Velgaon Village Information
203. Vengani Village Information
204. Vikaswadi Village Information
205. Vilangi Village Information
206. Virathan Bk. Village Information
207. Virathan Kh. Village Information
208. Vitthalwadi Village Information
209. wada khadkona Village Information
210. Wadrai Village Information
211. Wakadi Village Information
212. Walve Village Information
213. Wandivali Village Information
214. Warai Village Information
215. Wasare Village Information
216. Zanzroli Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click