Indian Villages


आसखेड बु गाव माहिती
आसखेड खु गाव माहिती
आडगाव गाव माहिती
अहिरे गाव माहिती
आखरवाडी गाव माहिती
अखातुली गाव माहिती
अलांडी (एम क्ल) गाव माहिती
आळंदी ग्रामीण गाव माहिती
आंबेठाण गाव माहिती
आंभू गाव माहिती
आंबोली गाव माहिती
अनावळे गाव माहिती
अरूडेवाडी गाव माहिती
औंढे गाव माहिती
औंढे गाव माहिती
औदर गाव माहिती
आव्हाट गाव माहिती
बहिरवाडी गाव माहिती
बहूळ गाव माहिती
बेटकर वाडी गाव माहिती
भाळावाडी गाव माहिती
भांबोली गाव माहिती
भिवेगाव गाव माहिती
भोमाळे गाव माहिती
भोरगिरी गाव माहिती
भोसे गाव माहिती
बीबी गाव माहिती
बिरदवडी गाव माहिती
बूरसेवाडी गाव माहिती
बुटेवाडी गाव माहिती
चाकण (शहर) गाव माहिती
चांडोली गाव माहिती
चांदूस गाव माहिती
चऱ्होली खु गाव माहिती
चास गाव माहिती
चौधरवाडी गाव माहिती
चिचबायवाडी गाव माहिती
चिखलगाव गाव माहिती
चिंबळी गाव माहिती
चिंचोशी गाव माहिती
दारकवाडी गाव माहिती
दावडी गाव माहिती
डेहणे गाव माहिती
देशमुखवाडी गाव माहिती
देवोशी गाव माहिती
धामणे गाव माहिती
धामणगाव बु. गाव माहिती
धामणगाव खु गाव माहिती
धानोरे गाव माहिती
ढोरेवाडी गाव माहिती
धुवोली गाव माहिती
दोंदे गाव माहिती
एकलहारे गाव माहिती
गडद गाव माहिती
गाडकवाडी गाव माहिती
गारगोटवाडी गाव माहिती
घोटवडी गाव माहिती
गोलेगाव गाव माहिती
गोनवडी गाव माहिती
गोरेगाव गाव माहिती
गोसासी गाव माहिती
गुळाणी गाव माहिती
गुंडाळवाडी गाव माहिती
हेद्रुज गाव माहिती
होलेवाडी गाव माहिती
जैदवाडी गाव माहिती
जऊळके बु गाव माहिती
जऊळके खु गाव माहिती
कडाचीवाडी गाव माहिती
कडधे गाव माहिती
कडूस गाव माहिती
कहू गाव माहिती
काळेचीवाडी गाव माहिती
कळमोडी गाव माहिती
काळूस गाव माहिती
कमान गाव माहिती
कन्हेरसर गाव माहिती
कान्हेवाडी बु. गाव माहिती
कान्हेवाडी खु. गाव माहिती
कान्हेवाडी तर्फ चाकण गाव माहिती
करंजविहिरे गाव माहिती
कासारी गाव माहिती
केळगाव गाव माहिती
खालची भांबुरवाडी गाव माहिती
खालुम्ब्रे गाव माहिती
खराबवाडी (शहर) गाव माहिती
खरवाली गाव माहिती
खरोशी गाव माहिती
खरपूड गाव माहिती
खरपुडी बु गाव माहिती
खरपुडी खु गाव माहिती
किवळे गाव माहिती
कोहींडे बु. गाव माहिती
कोहींडे खु गाव माहिती
कोहिनकरवाडी गाव माहिती
कोरेगाव बु. गाव माहिती
कोरेगाव खु गाव माहिती
कोयली गाव माहिती
कोयाळी तर्फे चाकण गाव माहिती
कोयाळी तर्फे वाडा गाव माहिती
कोये गाव माहिती
कुडे बु. गाव माहिती
कुडे खु गाव माहिती
कुरकुंडी गाव माहिती
कुरकुंडी गाव माहिती
कुरुळी गाव माहिती
महाळुंगे गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
मंदोशी गाव माहिती
मांजरेवाडी गाव माहिती
मरकळ गाव माहिती
मेदनकरवाडी गाव माहिती
मिरजेवाडी गाव माहिती
मोहकल गाव माहिती
मोई गाव माहिती
मोरोशी गाव माहिती
नायफड गाव माहिती
नाणेकरवाडी (शहर) गाव माहिती
निघोजे गाव माहिती
निमगाव गाव माहिती
पभे गाव माहिती
पाचर्णेवाडी गाव माहिती
पाडळी गाव माहिती
पाईट गाव माहिती
पाळू गाव माहिती
पांगरी गाव माहिती
पापळवाडी गाव माहिती
परळे गाव माहिती
परसूल गाव माहिती
पिंपळगाव तफ चाकण गाव माहिती
पिंपळगाव तर्फ खेड गाव माहिती
पिंपरी बु. गाव माहिती
पिंपरी खु गाव माहिती
पूर गाव माहिती
राजगुरूनगर (शहर) गाव माहिती
राक्षेवाडी गाव माहिती
रानवडी गाव माहिती
रौन्धळवाडी गाव माहिती
रासे गाव माहिती
रेटवडी गाव माहिती
रोहकल गाव माहिती
साबळेवाडी गाव माहिती
साबुर्डी गाव माहिती
साकुर्डी गाव माहिती
सांडभोरवाडी गाव माहिती
सांगुर्डी गाव माहिती
संतोष नगर गाव माहिती
सातकरस्थळ गाव माहिती
सावरदरी गाव माहिती
सायगाव गाव माहिती
शेलगाव गाव माहिती
शेलु गाव माहिती
शेंदुर्ली गाव माहिती
शिंदे गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिरोली गाव माहिती
शिवे गाव माहिती
सिध्देगव्हाण गाव माहिती
सोळू गाव माहिती
सुपे गाव माहिती
सुरकुंडी गाव माहिती
टाकळकरवाडी गाव माहिती
तळवडे गाव माहिती
टेकवडी गाव माहिती
टिफनवाडी गाव माहिती
टोकावडे गाव माहिती
तोरणे बु. गाव माहिती
तोरणे खु. गाव माहिती
वडगाव घेनंद गाव माहिती
वडगाव तर्फ खेड गाव माहिती
वलाड गाव माहिती
वांजुल विहीरे गाव माहिती
वराळे गाव माहिती
वरची भांबुरवाडी गाव माहिती
वरुडे गाव माहिती
वेळ्हवाळे गाव माहिती
वेताळे गाव माहिती
वि-हाम गाव माहिती
वाडा गाव माहिती
वाफगाव गाव माहिती
वाघू गाव माहिती
वहागाव गाव माहिती
वाजवणे गाव माहिती
वाकळवाडी गाव माहिती
वाकी बु. गाव माहिती
वाकी खु गाव माहिती
वाकी तर्फ वडा गाव माहिती
वांद्रा गाव माहिती
वांजळे गाव माहिती
वाशेरे गाव माहिती
वासूली गाव माहिती
येलवाडी गाव माहिती
येणिये बु. गाव माहिती
येणिये खु. गाव माहिती


1. aaskhed bk Village Information
2. aaskhed kh Village Information
3. Adgaon Village Information
4. Ahire Village Information
5. Akharwadi Village Information
6. Akhatuli Village Information
7. Alandi (M Cl) Village Information
8. Alandi Rural Village Information
9. Ambethan Village Information
10. Ambhu Village Information
11. Amboli Village Information
12. anawale Village Information
13. Arudewadi Village Information
14. aundhe Village Information
15. Avandhe Village Information
16. avdar Village Information
17. avhat Village Information
18. Bahirwadi Village Information
19. Bahul Village Information
20. Betkarvadi Village Information
21. Bhalavadi Village Information
22. Bhamboli Village Information
23. Bhivegaon Village Information
24. Bhomale Village Information
25. Bhorgiri Village Information
26. Bhose Village Information
27. Bibi Village Information
28. biradwadi Village Information
29. Bursewadi Village Information
30. Butewadi Village Information
31. Chakan (CT) Village Information
32. Chandoli Village Information
33. Chandus Village Information
34. charholi kh Village Information
35. Chas Village Information
36. Chaudharwadi Village Information
37. Chichbaiwadi Village Information
38. Chikhalgaon Village Information
39. Chimbali Village Information
40. Chinchoshi Village Information
41. Darakwadi Village Information
42. dawadi Village Information
43. Dehane Village Information
44. Deshamukhwadi Village Information
45. Devoshi Village Information
46. Dhamane Village Information
47. Dhamangaon Bk. Village Information
48. Dhamangaon Kh. Village Information
49. Dhanore Village Information
50. Dhorewadi Village Information
51. dhuvoli Village Information
52. Donde Village Information
53. Ekalahare Village Information
54. Gadad Village Information
55. Gadakwadi Village Information
56. Gargotwadi Village Information
57. ghotavdi Village Information
58. Golegaon Village Information
59. gonawadi Village Information
60. Goregaon Village Information
61. Gosasi Village Information
62. Gulani Village Information
63. Gundalwadi Village Information
64. Hedruj Village Information
65. Holewadi Village Information
66. Jaidwadi Village Information
67. javulake bh Village Information
68. javulake kh Village Information
69. Kadachiwadi Village Information
70. Kadadhe Village Information
71. Kadus Village Information
72. Kahu Village Information
73. Kalechiwadi Village Information
74. Kalmodi Village Information
75. Kalus Village Information
76. Kaman Village Information
77. Kanhersar Village Information
78. Kanhewadi Bk. Village Information
79. Kanhewadi Kh. Village Information
80. Kanhewadi Tarf Chakan Village Information
81. karanjvihire Village Information
82. Kasari Village Information
83. Kelgaon Village Information
84. Khalchi Bhamburwadi Village Information
85. Khalumbre Village Information
86. Kharabwadi (CT) Village Information
87. Kharawali Village Information
88. Kharoshi Village Information
89. Kharpud Village Information
90. kharpudi bk Village Information
91. kharpudi kh Village Information
92. Kiwale Village Information
93. Kohinde Bk. Village Information
94. Kohinde Kh. Village Information
95. Kohinkarwadi Village Information
96. Koregaon Bk. Village Information
97. Koregaon Kh. Village Information
98. Koyali Village Information
99. Koyali Tarf Chakan Village Information
100. Koyali Tarf Wada Village Information
101. Koye Village Information
102. Kude Bk. Village Information
103. Kude Kh. Village Information
104. Kurkundi Village Information
105. kurkundi Village Information
106. Kuruli Village Information
107. Mahalunge Village Information
108. Majgaon Village Information
109. Mandoshi Village Information
110. Manjarewadi Village Information
111. Markal Village Information
112. medankarwadi Village Information
113. Mirjewadi Village Information
114. Mohakal Village Information
115. Moi Village Information
116. Moroshi Village Information
117. Naiphad Village Information
118. Nanekarwadi (CT) Village Information
119. Nighoje Village Information
120. Nimgaon Village Information
121. Pabhe Village Information
122. Pacharnewadi Village Information
123. Padali Village Information
124. Pait Village Information
125. Palu Village Information
126. Pangari Village Information
127. Papalwadi Village Information
128. Parale Village Information
129. Parsul Village Information
130. Pimpalgaon Tarf Chakan Village Information
131. Pimpalgaon Tarf Khed Village Information
132. Pimpri Bk. Village Information
133. Pimpri Kh. Village Information
134. Pur Village Information
135. Rajgurunagar (CT) Village Information
136. Rakshewadi Village Information
137. Ranavadi Village Information
138. raoundhalwadi Village Information
139. Rase Village Information
140. retawadi Village Information
141. Rohakal Village Information
142. Sabalewadi Village Information
143. Saburdi Village Information
144. Sakurdi Village Information
145. Sandbhorwadi Village Information
146. Sangurdi Village Information
147. Santosh Nagar Village Information
148. Satkarsthal Village Information
149. Savardari Village Information
150. Sayagaon Village Information
151. Sayagaon Village Information
152. Shelu Village Information
153. Shendurli Village Information
154. Shinde Village Information
155. Shirgaon Village Information
156. Shiroli Village Information
157. Shive Village Information
158. Siddhegavhan Village Information
159. Solu Village Information
160. Supe Village Information
161. Surkundi Village Information
162. Takalkarwadi Village Information
163. Talavade Village Information
164. Tekavadi Village Information
165. Tiphanwadi Village Information
166. Tokavade Village Information
167. Torne Bk Village Information
168. Torne Kh Village Information
169. Vadgaon Ghenand Village Information
170. Vadgaon Tarf Khed Village Information
171. Valad Village Information
172. Vanjul Vihire Village Information
173. Varale Village Information
174. Varchi Bhamburwadi Village Information
175. Varude Village Information
176. Velhavale Village Information
177. Vetale Village Information
178. Virham Village Information
179. Wada Village Information
180. Wafegaon Village Information
181. Waghu Village Information
182. Wahagaon Village Information
183. Wajavane Village Information
184. Wakalwadi Village Information
185. Waki BK Village Information
186. Waki Kh. Village Information
187. Waki Tarf Wada Village Information
188. Wandra Village Information
189. Wanjale Village Information
190. Washere Village Information
191. Wasuli Village Information
192. Yelwadi Village Information
193. Yeniye Bk. Village Information
194. Yeniye Kh. Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click