Indian Villages


आणस्पुरे गाव माहिती
आपेडे गाव माहिती
आष्टी गाव माहिती
आष्टी-बुद्रुक गाव माहिती
आष्टी-मोहोल्ला गाव माहिती
आवाशी गाव माहिती
ऐनवली गाव माहिती
ऐनवरे गाव माहिती
ऐणी गाव माहिती
अलसुरे गाव माहिती
अळेसूर खु. गाव माहिती
आंबादास गाव माहिती
आंबावाली गाव माहिती
अंबाये गाव माहिती
आमशेत गाव माहिती
अंजणी गाव माहिती
असगणी गाव माहिती
असगणी-मोहल्ला गाव माहिती
अस्तान गाव माहिती
बहिरवली गाव माहिती
बजरंग नगर गाव माहिती
भरणा नाका गाव माहिती
भरणे गाव माहिती
भेलसई गाव माहिती
भेलसईबाराआणेगावठाण गाव माहिती
भेलसईबौद्धवाडी गाव माहिती
भेलसईचौथाई गाव माहिती
भोस्ते गाव माहिती
भोस्ते बु. गाव माहिती
भोस्ते मोहल्ला गाव माहिती
बीजघर गाव माहिती
बिरमणी गाव माहिती
बोरज गाव माहिती
बोरघर गाव माहिती
चाकाळे गाव माहिती
चांदेवाडी गाव माहिती
चाटव गाव माहिती
चिंचवली गाव माहिती
चिंचघर गाव माहिती
चिंचवाडी गाव माहिती
चिरणी गाव माहिती
चिरणी-वरचीवाडी गाव माहिती
चोरवणे-उतेकरवाडी गाव माहिती
चोरवणे गाव माहिती
चौगुले-मोहल्ला गाव माहिती
दाभिळ गाव माहिती
दहिवली गाव माहिती
दयाळ गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
देवसडे गाव माहिती
ढाकरवाडी गाव माहिती
धाकटी सुसेरी गाव माहिती
धामणंद गाव माहिती
धामणंद-गावठाण गाव माहिती
धामणदिवी गाव माहिती
धामणदिवी-मोहल्ला गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धवडे गाव माहिती
दिवाण-खवटी गाव माहिती
दिवाळेवाडी गाव माहिती
फुरूस गाव माहिती
फुरूस आमशेत गाव माहिती
फुरूस गावठाण गाव माहिती
गणवालवाडी गाव माहिती
घागवाडी गाव माहिती
घाणेखुंट गाव माहिती
घेरा-सूमरगड गाव माहिती
घेरापालगड गाव माहिती
घेरारसाळगड गाव माहिती
घोगरे गाव माहिती
गोमलेवाडी गाव माहिती
गुणदे गाव माहिती
हेदली गाव माहिती
हेड्वदी गाव माहिती
होदर्पड गाव माहिती
होडखाड-खुर्द गाव माहिती
हुंबरी गाव माहिती
जैतापूर गाव माहिती
जामगे गाव माहिती
जांभुळगाव गाव माहिती
जांबुर्डे गाव माहिती
जावळी गावठाण गाव माहिती
काडवली गाव माहिती
काजवेवाडी गाव माहिती
कळंबणी-बुद्रुक गाव माहिती
कळंबणी-खुर्द गाव माहिती
कांदोशी गाव माहिती
कर्जी गाव माहिती
कर्जी-बुद्रुक गाव माहिती
कर्टेल गाव माहिती
कसबा नातू गाव माहिती
कासई गाव माहिती
कशेडी गाव माहिती
कावळे गाव माहिती
केळणे गाव माहिती
खालची(हुंबरी) गाव माहिती
खारी गाव माहिती
खवटी गाव माहिती
खेड (एम क्ल) गाव माहिती
खेड(भडगाव) गाव माहिती
खोपी गाव माहिती
खोपी तांबडवाडी गाव माहिती
किंजळे तर्फे खेड गाव माहिती
किंजळ तर्फे नातु गाव माहिती
कोंडिवली गाव माहिती
कोंडिवली-खुर्द गाव माहिती
कोंडवाडी गाव माहिती
कोरेगाव गाव माहिती
कोरेगाव खु. गाव माहिती
कोतवली गाव माहिती
कुडोशी गाव माहिती
कुळवंडी गाव माहिती
कुंभाड गाव माहिती
कुंभवली गाव माहिती
कुरवळ-गावठाण गाव माहिती
कुरवळ-जावळी गाव माहिती
कुरवळ-खेड गाव माहिती
लवेल गाव माहिती
लोटे गाव माहिती
महाळुंगे गाव माहिती
मांडवे गाव माहिती
माणी गाव माहिती
माठवाडी गाव माहिती
मेटे गाव माहिती
मिर्ले गाव माहिती
मोहाने गाव माहिती
मोरवंडे गाव माहिती
मोरवंडे-खु. गाव माहिती
मुळगाव गाव माहिती
मुंबके गाव माहिती
मुरडे गाव माहिती
मुसाड गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांदगाव मोहल्ला गाव माहिती
नांदिवली गाव माहिती
नातु नगर गाव माहिती
नवनगर गाव माहिती
निगडे गाव माहिती
निळवणे गाव माहिती
निळीक गाव माहिती
निवे गाव माहिती
पाखरवाडी गाव माहिती
पन्हाळजे गाव माहिती
पन्हाळजे खु. गाव माहिती
पाटिलगाव गाव माहिती
फळसोंडा गाव माहिती
पोसरे-बुद्रुक गाव माहिती
पोसरे-खुर्द गाव माहिती
पोयनार गाव माहिती
पोयनार खु. गाव माहिती
प्रभुवाडी गाव माहिती
पूरे बु. गाव माहिती
पूरे खु. गाव माहिती
रजवेल गाव माहिती
साखर गाव माहिती
साखरोळी गाव माहिती
साखरोळी खु. गाव माहिती
सनाघर गाव माहिती
सांगलोट गाव माहिती
सांगलोट बुद्धवाडी गाव माहिती
सांगलोट मराठावाडी गाव माहिती
सांगलोट मोहल्ला गाव माहिती
सापिर्ली गाव माहिती
सात्विणगाव गाव माहिती
सवनस गाव माहिती
सवनस खु. गाव माहिती
सवेणी गाव माहिती
शेल्डी गाव माहिती
शेळडी खोटवाडी गाव माहिती
शेरावाल गाव माहिती
शेरावाल खु. गाव माहिती
शिंगरी गाव माहिती
शिरावळी गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिरगाव खु. गाव माहिती
शिरशी गाव माहिती
शीव बु. गाव माहिती
शीव खु. गाव माहिती
शीव मोहल्ला गाव माहिती
शिवतर गाव माहिती
सोंद्ये गाव माहिती
सोनगाव गाव माहिती
सुकदर गाव माहिती
सुकिवली गाव माहिती
सुसेरी गाव माहिती
तालघर गाव माहिती
तळे गाव माहिती
तालवत जावळी गाव माहिती
तालवत खेड गाव माहिती
तालवत पाल गाव माहिती
तिसंगी गाव माहिती
तीसे गाव माहिती
तीसे खु. गाव माहिती
तुळशी बु. गाव माहिती
तुळशी खु. गाव माहिती
तुमबाद गाव माहिती
उधळे बु. गाव माहिती
उधळे खु. गाव माहिती
वाळंजवाडी गाव माहिती
वरोवलि गाव माहिती
मईथाळ गाव माहिती
वेताळवाडी गाव माहिती
विहाली गाव माहिती
विराची वाडी गाव माहिती
वडगाव बु. गाव माहिती
वडगाव खु. गाव माहिती
वाडी बीड गाव माहिती
वाडी मालदे गाव माहिती
वाडी-बेलदार गाव माहिती
वाडी-जैतापूर गाव माहिती
वावे चिंचाटवाडी गाव माहिती
वावे जांभुळवाडी गाव माहिती
वावे तर्फे खेड गाव माहिती
वावे तर्फे खेड गावठाण गाव माहिती
वेव तर्फे नातु गाव माहिती
झगडेवाडी गाव माहिती


1. Aanaspure Village Information
2. Aapede Village Information
3. Aashti Village Information
4. Aashti Budruk Village Information
5. Aashti Moholla Village Information
6. Aavashi Village Information
7. Ainavali Village Information
8. Ainavare Village Information
9. Aini Village Information
10. Alsure Village Information
11. Alsure Kh. Village Information
12. Ambadas Village Information
13. Ambavali Village Information
14. Ambaye Village Information
15. Amshet Village Information
16. Anjani Village Information
17. Asgani Village Information
18. Asgani Mohalla Village Information
19. Astan Village Information
20. Bahiravali Village Information
21. Bajrang nagar Village Information
22. Bharana Naka Village Information
23. Bharane Village Information
24. Bhelsai Village Information
25. Bhelsai bara Aane Gaonthan Village Information
26. Bhelsai Boudhwadi Village Information
27. Bhelsai Chouthai Village Information
28. Bhoste Village Information
29. Bhoste Bk. Village Information
30. Bhoste Mohalla Village Information
31. Bijghar Village Information
32. Birmani Village Information
33. Boraj Village Information
34. Borghar Village Information
35. Chakale Village Information
36. Chandewadi Village Information
37. Chatav Village Information
38. Chinchavali Village Information
39. Chinchghar Village Information
40. Chinchwadi Village Information
41. Chirani Village Information
42. Chirani-Varchiwadi Village Information
43. Choravane-Utekarwadi Village Information
44. Chorawane Village Information
45. Chougule-Moholla Village Information
46. Dabhil Village Information
47. Dahivali Village Information
48. Dayal Village Information
49. Devghar Village Information
50. Devsade Village Information
51. Dhakarwadi Village Information
52. Dhakti Suseri Village Information
53. Dhamanand Village Information
54. Dhamand-Gaonthan Village Information
55. Dhamandivi Village Information
56. Dhamandivi-Moholla Village Information
57. Dhamani Village Information
58. Dhavade Village Information
59. Divan-khavati Village Information
60. Diwalewadi Village Information
61. Furus Village Information
62. Furus Amshet Village Information
63. Furus Gaonthan Village Information
64. Ganwalwadi Village Information
65. Ghagwadi Village Information
66. Ghanekhunt Village Information
67. Ghera-sumargad Village Information
68. Gherapalgad Village Information
69. Gherarasalgad Village Information
70. Ghogare Village Information
71. Gomlewadi Village Information
72. Gunade Village Information
73. Hedali Village Information
74. Hedwadi Village Information
75. Hodarpad Village Information
76. Hodkhad-Khurd Village Information
77. Humbari Village Information
78. Jaitapur Village Information
79. Jamage Village Information
80. Jambhulgaon Village Information
81. Jamburde Village Information
82. Javli Gaonthan Village Information
83. Kadavali Village Information
84. Kajvewadi Village Information
85. Kalambani-budruk Village Information
86. Kalambani-Khurd Village Information
87. Kandoshi Village Information
88. Karji Village Information
89. Karji-budruk Village Information
90. Kartel Village Information
91. Kasaba Natu Village Information
92. Kasai Village Information
93. Kashedi Village Information
94. Kavale Village Information
95. Kelane Village Information
96. Khalachi (humbari) Village Information
97. Khari Village Information
98. Khavati Village Information
99. Khed (M Cl) Village Information
100. Khed-bhadgaon Village Information
101. Khopi Village Information
102. Khopi Tambadwadi Village Information
103. Kinjale Tarf Khed Village Information
104. Kinjale Tarf Natu Village Information
105. Kondivali Village Information
106. Kondivali-Khurd Village Information
107. Kondwadi Village Information
108. Koregaon Village Information
109. Koregaon Kh. Village Information
110. Kotwali Village Information
111. Kudoshi Village Information
112. Kulvandi Village Information
113. Kumbhad Village Information
114. Kumbhavali Village Information
115. Kurval-Gaonthan Village Information
116. Kurval-Javali Village Information
117. Kurval-Khed Village Information
118. Lavel Village Information
119. Lote Village Information
120. Mahalunge Village Information
121. Mandave Village Information
122. Mani Village Information
123. Mathwadi Village Information
124. Mete Village Information
125. Mirle Village Information
126. Mohane Village Information
127. Morvande Village Information
128. Morvande-Khu Village Information
129. Mulgaon Village Information
130. Mumbake Village Information
131. Murde Village Information
132. Musad Village Information
133. Nandgaon Village Information
134. Nandgaon Mohalla Village Information
135. Nandivali Village Information
136. Natu Nagar Village Information
137. Nawanagar Village Information
138. Nigade Village Information
139. Nilavane Village Information
140. Nilik Village Information
141. Nive Village Information
142. Pakharwadi Village Information
143. Panhalaje Village Information
144. Panhalaje Kh. Village Information
145. Patilgaon Village Information
146. Phalsonda Village Information
147. Posare-budruk Village Information
148. Posare-khurd Village Information
149. Poyanar Village Information
150. Poyanar Kh. Village Information
151. Prabhuwadi Village Information
152. Pure Bk. Village Information
153. Pure Kh. Village Information
154. Rajvel Village Information
155. Sakhar Village Information
156. Sakharoli Village Information
157. Sakharoli Kh. Village Information
158. Sanaghar Village Information
159. Sanglot Village Information
160. Sanglot buddhawadi Village Information
161. Sanglot marathawadi Village Information
162. Sanglot mohalla Village Information
163. Sapirli Village Information
164. Satvingaon Village Information
165. Savanas Village Information
166. Savanas Kh. Village Information
167. Saveni Village Information
168. Sheldi Village Information
169. Sheldi Khotwadi Village Information
170. Sheraval Village Information
171. Sheraval Kh. Village Information
172. Shingri Village Information
173. Shiravali Village Information
174. Shirgaon Village Information
175. Shirgaon Kh. Village Information
176. Shirshi Village Information
177. Shiv Bk. Village Information
178. Shiv Kh. Village Information
179. Shiv mohalla Village Information
180. Shivtar Village Information
181. Sondye Village Information
182. Songaon Village Information
183. Sukdar Village Information
184. Sukivali Village Information
185. Suseri Village Information
186. Talaghar Village Information
187. Tale Village Information
188. Talvat Javali Village Information
189. Talvat Khed Village Information
190. Talvat Pal Village Information
191. Tisangi Village Information
192. Tise Village Information
193. Tise Kh. Village Information
194. Tulashi Bk. Village Information
195. Tulashi Kh. Village Information
196. Tumbad Village Information
197. Udhale Bk. Village Information
198. Udhale Kh. Village Information
199. Valanjawadi Village Information
200. Varovali Village Information
201. Veral Village Information
202. Vetalwadi Village Information
203. Vihali Village Information
204. Virachiwadi Village Information
205. Wadgaon Bk. Village Information
206. Wadgaon Kh. Village Information
207. Wadi Bid Village Information
208. Wadi Malde Village Information
209. Wadi-beldar Village Information
210. Wadi-jaitapur Village Information
211. Wave chinchatwadi Village Information
212. Wave Jambhulwadi Village Information
213. Wave Tarf Khed Village Information
214. Wave tarf khed gaonthan Village Information
215. Wave Tarf Natu Village Information
216. Zagdewadi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click