Indian Villages


आडवली गाव माहिती
आगरेवाडी गाव माहिती
आगरवाडी गाव माहिती
आजिवली गाव माहिती
आंबेलकरवाडी गाव माहिती
आंबोळगड गाव माहिती
अनंतवाडी गाव माहिती
आंगले गाव माहिती
अणसुरे गाव माहिती
आवळीची वाडी गाव माहिती
बाबुलवाडी गाव माहिती
बाधेवाडी गाव माहिती
बाग अब्दुल कादिर गाव माहिती
बाग काझी हुसेन गाव माहिती
बागवेवाडी गाव माहिती
बाजारवाडी गाव माहिती
बाजारवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
बाकाळे गाव माहिती
बांदिवडे गाव माहिती
बारसू गाव माहिती
बेणगीवाडी गाव माहिती
भाबलेवाडी गाव माहिती
भालावली गाव माहिती
भंडार साखरी गाव माहिती
भराडे गाव माहिती
भराडीन गाव माहिती
भू गाव माहिती
बुरंबेवाडी (566034) गाव माहिती
बुरंबेवाडी (566080) गाव माहिती
चौके गाव माहिती
चव्हाणवाडी गाव माहिती
चव्हाटावाडी गाव माहिती
चिखले गाव माहिती
चिखलगाव गाव माहिती
चिखलवाडी गाव माहिती
चिपटेवाडी गाव माहिती
चुनाकोळवण गाव माहिती
दळे गाव माहिती
दांडेवाडी गाव माहिती
दसूर गाव माहिती
दासुरेवाडी गाव माहिती
दत्तवाडी गाव माहिती
देउळवाडी गाव माहिती
देवाचे गोठणे गाव माहिती
देवीहसोळ गाव माहिती
धामनी गाव माहिती
धाऊलवल्ली गाव माहिती
धोपेश्वर गाव माहिती
डोंगर गाव माहिती
दोनिवडे गाव माहिती
गांगणवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
गावकरवाडी गाव माहिती
घुमेवाडी गाव माहिती
गोरुलेवाडी गाव माहिती
गोठणे दोनिवडे गाव माहिती
गोठीवरे गाव माहिती
गोवळ गाव माहिती
गुंजवणे गाव माहिती
गुरवंडी (एन.वी.) गाव माहिती
हरळ गाव माहिती
हरचिरीवाडी गाव माहिती
हर्डी गाव माहिती
हसोळ तर्फ सौंदळ गाव माहिती
हातदे गाव माहिती
हातणकरवाडी गाव माहिती
हातिवले गाव माहिती
होळी गाव माहिती
हुर्से गाव माहिती
इंगळवाडी गाव माहिती
जैतापूर गाव माहिती
जांभरी(सागवे) गाव माहिती
जांभवली गाव माहिती
जांभुळवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
जानशी गाव माहिती
जवळेथर गाव माहिती
जुवाठी गाव माहिती
जुवे जैतापूर गाव माहिती
काजिर्डा गाव माहिती
कालिकावाडी गाव माहिती
कळसवली गाव माहिती
कणेरी गाव माहिती
काणेरीवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
करक गाव माहिती
कारवली गाव माहिती
करेल गाव माहिती
कारीवणे गाव माहिती
कार्शिंगेवाडी गाव माहिती
कासरवाडी गाव माहिती
कशेळी गाव माहिती
कातळी गाव माहिती
कात्रादेवी (सागवे) गाव माहिती
केळवडे गाव माहिती
केळवली गाव माहिती
केरावळे गाव माहिती
खडकवली गाव माहिती
खाजणतड (नाणार) गाव माहिती
खालचीवाडी गाव माहिती
खालची भंडारवाडी गाव माहिती
खालचीवाडी (566156) गाव माहिती
खालचीवाडी (566158) गाव माहिती
खरवते गाव माहिती
खिणगिणी गाव माहिती
कोदवली गाव माहिती
कोळंब गाव माहिती
कोळवणखडी गाव माहिती
कोंबे गाव माहिती
कोंड दसुर गाव माहिती
कोंड तिवरे गाव माहिती
कोंढे तर्फे राजापूर गाव माहिती
कोंडीवळे गाव माहिती
कोंडसर बु. गाव माहिती
कोंडसर खु. गाव माहिती
कोंडशिवाडी गाव माहिती
कोंडवाडी गाव माहिती
कोंडये तर्फ सौंदळ गाव माहिती
कोतापूर गाव माहिती
कुंभवडे गाव माहिती
कुणबीवाडी गाव माहिती
कुवेशी गाव माहिती
माडबन गाव माहिती
मधलीवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
मधलीवाडी गाव माहिती
महाळुंगे गाव माहिती
माजरे जुवे गाव माहिती
मालेवाडी गाव माहिती
मांडवकरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
मंदरूळ गाव माहिती
मांजरेवाडी गाव माहिती
मठ खु. गाव माहिती
मिळंद गाव माहिती
मिरगुलेवाडी गाव माहिती
मिठगव्हाणे गाव माहिती
मोगरे गाव माहिती
मूर गाव माहिती
मोरोशी गाव माहिती
मोसम गाव माहिती
मुसलमानवाडी गाव माहिती
मुसलमानवाडी (परटवली) गाव माहिती
मुसलमानवाडी (सौंदळ) गाव माहिती
नाणार गाव माहिती
नाटे गाव माहिती
नवेदर गाव माहिती
नेरकेवाडी गाव माहिती
निखरेवाडी गाव माहिती
निवेली गाव माहिती
निवखोलवाडी गाव माहिती
ओणी गाव माहिती
ओशिवळे गाव माहिती
ओझर गाव माहिती
पाचल गाव माहिती
पडवे गाव माहिती
पहिली वाडी (ताम्हाणे) गाव माहिती
पजवेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
पळसमकर टी. वाडी गाव माहिती
पालेकरवाडी गाव माहिती
पाल्ये गाव माहिती
पानेरे गाव माहिती
पांगरे बीके गाव माहिती
पांगरी खू गाव माहिती
पन्हळे तर्फ राजापूर गाव माहिती
पन्हळे तर्फ सौंदळ गाव माहिती
परटवली गाव माहिती
परूळे गाव माहिती
पाथर्डे गाव माहिती
पाटकरवाडी गाव माहिती
पेंडखळे गाव माहिती
पेठवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
फुपेरे गाव माहिती
पिशेदवाडी गाव माहिती
पोकळेवाडी गाव माहिती
प्रिंदावण गाव माहिती
रायपाटण गाव माहिती
राजापूर (एम सीआय) गाव माहिती
राजवाडी गाव माहिती
राणेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
राउतवाडी गाव माहिती
रुंढे गाव माहिती
साबळेवाडी गाव माहिती
सागवे गाव माहिती
साखर गाव माहिती
साखरीनाटे गाव माहिती
ससाळे गाव माहिती
सौंदळ गाव माहिती
सावडाव गाव माहिती
शेडेकरवाडी गाव माहिती
शेढे गाव माहिती
शिळ गाव माहिती
शेजवली गाव माहिती
शेंबवणे गाव माहिती
शिंदेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
शेंगाळेवाडी गाव माहिती
शिर्से गाव माहिती
शिवणे बु. गाव माहिती
शिवणे खु. गाव माहिती
सोगमवाडी गाव माहिती
सोलगाव गाव माहिती
सोलिवाडे गाव माहिती
सोल्ये गाव माहिती
सुतारवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
टक्केवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
तळगाव गाव माहिती
तळवडे गाव माहिती
ताम्हाणे गाव माहिती
तारळ गाव माहिती
तराळवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
तेरवण गाव माहिती
ठिकाणकोंड गाव माहिती
थोरलीवाडी गाव माहिती
ठुकरुलवाडी गाव माहिती
तिठवली एन.व्ही. गाव माहिती
तिवरांबी गाव माहिती
तिवरे गाव माहिती
तुळसवडे गाव माहिती
तुळसुंदेवाडी (होळी) गाव माहिती
तुळसुंदेवाडी(कुवेशी) गाव माहिती
उन्हाळे गाव माहिती
उपळे गाव माहिती
वाल्ये गाव माहिती
वरचीवाडी (गोवळ) गाव माहिती
वरचीवाडी (कशेळी) गाव माहिती
वरची गुरववाडी गाव माहिती
वरचीवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
वरलीवाडी गाव माहिती
विखारे गोठणे गाव माहिती
विल्ये गाव माहिती
वडदहसोल गाव माहिती
वाडापेठ गाव माहिती
वाडातिवरे गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वाडा वेत्ये गाव माहिती
वडचीपारी गाव माहिती
वाडी खु गाव माहिती
वाघ्रण गाव माहिती
वाळवड गाव माहिती
वाटूळ गाव माहिती
यशवंतगड गाव माहिती
येळवण गाव माहिती
येरडव गाव माहिती
झर्ये गाव माहिती


1. Adavali Village Information
2. Agarewadi Village Information
3. Agarwadi Village Information
4. Ajivali Village Information
5. Ambelkarwadi Village Information
6. Ambolgad Village Information
7. Anantwadi Village Information
8. Angale Village Information
9. Ansure Village Information
10. Avalichi Vadi Village Information
11. Babulwadi Village Information
12. Badhevadi Village Information
13. Bag Abdul Kadir Village Information
14. Bag Kazi Husen Village Information
15. Bagavewadi Village Information
16. Bajarwadi Village Information
17. Bajarwadi (N.V.) Village Information
18. Bakale Village Information
19. Bandiwade Village Information
20. Barasu Village Information
21. Benagiwadi Village Information
22. Bhabalewadi Village Information
23. Bhalavali Village Information
24. Bhandar Sakhari Village Information
25. Bharade Village Information
26. Bharadin Village Information
27. Bhoo Village Information
28. Burambewadi (566034) Village Information
29. Burambewadi (566080) Village Information
30. Chauke Village Information
31. Chavhanwadi Village Information
32. Chavhatavadi Village Information
33. Chikhale Village Information
34. Chikhalgaon Village Information
35. Chikhalwadi Village Information
36. Chipatewadi Village Information
37. Chunakolvan Village Information
38. Dale Village Information
39. Dandewadi Village Information
40. Dasur Village Information
41. Dasurewadi Village Information
42. Dattawadi Village Information
43. Deulwadi Village Information
44. Devache Gothane Village Information
45. Devihasol Village Information
46. Dhamanpe Village Information
47. Dhaulvalli Village Information
48. Dhopeshwar Village Information
49. Dongar Village Information
50. Donivade Village Information
51. Ganganwadi (N.V.) Village Information
52. Gaonkarwadi Village Information
53. Ghumewadi Village Information
54. Gorulewadi Village Information
55. Gothane Donivade Village Information
56. Gothivare Village Information
57. Goval Village Information
58. Gunjavane Village Information
59. Guravwadi (N.V.) Village Information
60. Haral Village Information
61. Harchiriwadi Village Information
62. Hardi Village Information
63. Hasol Tarf Saundal Village Information
64. Hatade Village Information
65. Hatankarwadi Village Information
66. Hativale Village Information
67. Holi Village Information
68. Hurse Village Information
69. Ingalwadi Village Information
70. Jaitapur Village Information
71. Jambhari(sagave) Village Information
72. Jambhavali Village Information
73. Jambhulwadi (N.V.) Village Information
74. Janshi Village Information
75. Jawalethar Village Information
76. Juvathi Village Information
77. Juve Jaitapur Village Information
78. Kajirda Village Information
79. Kalakawadi Village Information
80. Kalasavali Village Information
81. Kaneri Village Information
82. Kaneriwadi (N.V.) Village Information
83. Karak Village Information
84. Karavali Village Information
85. Karel Village Information
86. Karivane Village Information
87. Karshingewadi Village Information
88. Kasarwadi Village Information
89. Kasheli Village Information
90. Katali Village Information
91. Katradevi (sagave) Village Information
92. Kelavade Village Information
93. Kelavali Village Information
94. Keravale Village Information
95. Khadakvali Village Information
96. Khajantad (nanar) Village Information
97. Khal Chiwadi Village Information
98. Khalchi Bhandarwadi Village Information
99. Khalchiwadi (566156) Village Information
100. Khalchiwadi (566158) Village Information
101. Kharavate Village Information
102. Khingini Village Information
103. Kodavali Village Information
104. Kolamb Village Information
105. Kolwankhadi Village Information
106. Kombe Village Information
107. Kond Dasur Village Information
108. Kond Tiware Village Information
109. Kondhe Tarf Rajapur Village Information
110. Kondivale Village Information
111. Kondsar Bk. Village Information
112. Kondsar Kh. Village Information
113. Kondvashiwadi Village Information
114. Kondwadi Village Information
115. Kondye Tarf Saundal Village Information
116. Kotapur Village Information
117. Kumbhavade Village Information
118. Kunbiwadi Village Information
119. Kuveshi Village Information
120. Madban Village Information
121. Madhaliwadi (N.V.) Village Information
122. Madheliwadi Village Information
123. Mahalunge Village Information
124. Majre Juve Village Information
125. Malewadi Village Information
126. Mandavkarwadi (N.V.) Village Information
127. Mandrul Village Information
128. Manjarewadi Village Information
129. Math Kh. Village Information
130. Miland Village Information
131. Mirgulewadi Village Information
132. Mithgavane Village Information
133. Mogare Village Information
134. Moor Village Information
135. Moroshi Village Information
136. Mosam Village Information
137. Musalmanwadi Village Information
138. Musalmanwadi (paratavali) Village Information
139. Musalmanwadi (saundal) Village Information
140. Nanar Village Information
141. Nate Village Information
142. Navedar Village Information
143. Nerakewadi Village Information
144. Nikharewadi Village Information
145. Niveli Village Information
146. Nivkholwadi Village Information
147. Oni Village Information
148. Oshiwale Village Information
149. Ozar Village Information
150. Pachal Village Information
151. Padave Village Information
152. Pahiliwadi (tamhane) Village Information
153. Pajavewadi (N.V.) Village Information
154. Palasamkar T. Wadi Village Information
155. Palekarwadi Village Information
156. Palye Village Information
157. Panere Village Information
158. Pangari Bk. Village Information
159. Pangari Kh. Village Information
160. Panhale Tarf Rajapur Village Information
161. Panhale Tarf Saundal Village Information
162. Paratvali Village Information
163. Parule Village Information
164. Patharde Village Information
165. Patkarwadi Village Information
166. Pendkhale Village Information
167. Pethwadi (N.V.) Village Information
168. Phupere Village Information
169. Pishedwadi Village Information
170. Pokalewadi Village Information
171. Prindrawan Village Information
172. Raipatan Village Information
173. Rajapur (M Cl) Village Information
174. Rajwadi Village Information
175. Ranewadi (N.V.) Village Information
176. Rautwadi Village Information
177. Rundhe Village Information
178. Sabalewadi Village Information
179. Sagave Village Information
180. Sakhar Village Information
181. Sakharinate Village Information
182. Sasale Village Information
183. Saundal Village Information
184. Savadav Village Information
185. Shedekarwadi Village Information
186. Shedhe Village Information
187. Sheel Village Information
188. Shejavali Village Information
189. Shembavane Village Information
190. Shendewadi (N.V.) Village Information
191. Shengalwadi Village Information
192. Shirse (sagave) Village Information
193. Shivane Bk. Village Information
194. Shivane Kh. Village Information
195. Sogamwadi Village Information
196. Solgaon Village Information
197. Solivade Village Information
198. Solye Village Information
199. Sutarwadi (N.V.) Village Information
200. Takkewadi (N.V.) Village Information
201. Talgaon Village Information
202. Talvade Village Information
203. Tamhane Village Information
204. Taral Village Information
205. Taralwadi (N.V.) Village Information
206. Terwan Village Information
207. Thikankond Village Information
208. Thoraliwadi Village Information
209. Thukarulwadi Village Information
210. Tithavali (N.V.) Village Information
211. Tivarambi Village Information
212. Tiware Village Information
213. Tulsavade Village Information
214. Tulsundewadi (holi) Village Information
215. Tulsundewadi (kuveshi) Village Information
216. Unhale Village Information
217. Upale Village Information
218. Valye Village Information
219. Varachiwadi (goval) Village Information
220. Varachiwadi (Kasheli) Village Information
221. Varchi Guravwadi Village Information
222. Varchiwadi (N.V.) Village Information
223. Varilwadi Village Information
224. Vikhare Gothane Village Information
225. Vilye Village Information
226. Wadadhasol Village Information
227. Wadapeth Village Information
228. Wadativare Village Information
229. Wadavali Village Information
230. Wadavetye Village Information
231. Wadchipari Village Information
232. Wadi Kh Village Information
233. Waghran Village Information
234. Walwad Village Information
235. Watul Village Information
236. Yashavantgad Village Information
237. Yelawan Village Information
238. Yeradav Village Information
239. Zarye Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click