Indian Villages


आडीवली गाव माहिती
अंभेरपाडा गाव माहिती
अंबीवली बु. गाव माहिती
अंबेवाडी तर्फे कोथल खलाटी गाव माहिती
अंबोट गाव माहिती
अंजप गाव माहिती
अंत्राट तर्फे नीड गाव माहिती
अंत्राट तर्फे वरेडी गाव माहिती
आर्ढे गाव माहिती
अरवंद गाव माहिती
आसल गाव माहिती
आसे गाव माहिती
आषाणे गाव माहिती
आवलस गाव माहिती
अवसरे गाव माहिती
बलीवरे गाव माहिती
बामणोळी गाव माहिती
बांधिवलि गाव माहिती
बंजारवाडी गाव माहिती
बार्डी गाव माहिती
बार्णे गाव माहिती
बेडीसगाव गाव माहिती
बीड बु. गाव माहिती
बेकरे गाव माहिती
बेंडसे गाव माहिती
भडवळ गाव माहिती
भालीवडी गाव माहिती
भानसोली गाव माहिती
भातगाव गाव माहिती
भिवपूरी (कॅंप) गाव माहिती
भोईरवाडी गाव माहिती
भूतीवली गाव माहिती
बिरदोले गाव माहिती
बोपेले गाव माहिती
बोरगांव गाव माहिती
बोरीवली गाव माहिती
बोरले गाव माहिती
चाफेवाडी गाव माहिती
चई गाव माहिती
चांधई गाव माहिती
चेवणे गाव माहिती
चिंचवली गाव माहिती
चिंचवली गाव माहिती
चोची गाव माहिती
दहीगांव गाव माहिती
दहीवली तर्फे वरेडी गाव माहिती
दामत गाव माहिती
देवपाडा गाव माहिती
देऊळवाडी गाव माहिती
ढाक गाव माहिती
ढाकटेवेनगाव गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धामोटे गाव माहिती
धोतरे गाव माहिती
डिकसळ गाव माहिती
डोणे गाव माहिती
एकसळ गाव माहिती
गारपोली गाव माहिती
गौळवाडी गाव माहिती
गौरकामत गाव माहिती
गूढवन गाव माहिती
हालीवली गाव माहिती
हेदवली गाव माहिती
हुमगाव गाव माहिती
इंजीवली गाव माहिती
जांभीवली गाव माहिती
जांभरुंग गाव माहिती
जीते गाव माहिती
कडाव गाव माहिती
कळंब गाव माहिती
कळंबोली तर्फ वरेडी गाव माहिती
कर्जत गाव माहिती
कशेळे गाव माहिती
खाड्याचापाडा गाव माहिती
खानंद गाव माहिती
खांडस गाव माहिती
खांडपे गाव माहिती
खरवंडी गाव माहिती
किकवी गाव माहिती
किरवली गाव माहिती
कोल्हारे गाव माहिती
कोल्हीवली गाव माहिती
कोंढाणे गाव माहिती
कोंदिवडे गाव माहिती
कोदिवले गाव माहिती
कोशाणे गाव माहिती
कोठिंबे गाव माहिती
कुंभे गाव माहिती
कूंडलज गाव माहिती
कुरुंग गाव माहिती
कुशीवली गाव माहिती
लाडीवली गाव माहिती
माले गाव माहिती
मालेगाव तर्फे कोथल खलाटी गाव माहिती
मालेगाव तर्फे वरेडी गाव माहिती
ममदापूर गाव माहिती
मांडवणे गाव माहिती
माणगांव तर्फे वासरे गाव माहिती
माणगांव तर्फे वरेडी गाव माहिती
मानीवली गाव माहिती
मानकीवली गाव माहिती
मार्गाचीवाडी गाव माहिती
मार्केवाडी गाव माहिती
माथेरान गाव माहिती
मीर्चोली गाव माहिती
मोग्रज गाव माहिती
मोहीली तर्फे वरेडी गाव माहिती
मोहीली तर्फे वासरे गाव माहिती
मुगपे गाव माहिती
मुळगाव तर्फे वासरे गाव माहिती
नालदे गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नागुर्ले गाव माहिती
नसरापूर गाव माहिती
नेरळ गाव माहिती
नेवाळी गाव माहिती
नेवाळी गाव माहिती
निकोप गाव माहिती
ओळमण गाव माहिती
पळसदरी गाव माहिती
पाली तर्फे कोथळ खलाठी गाव माहिती
पाली तर्फे वरेडी गाव माहिती
पराडे गाव माहिती
पाषाणे गाव माहिती
पाथरज गाव माहिती
पेठ गाव माहिती
पिंपळपाडा गाव माहिती
पिंपळोली बु. गाव माहिती
पिंगळस गाव माहिती
पोही गाव माहिती
पोसरी गाव माहिती
पोशीर गाव माहिती
पोटल गाव माहिती
रजपे गाव माहिती
साईडोंगर गाव माहिती
साळोख तर्फे नीड गाव माहिती
साळोख तर्फे वरेडी गाव माहिती
सालपे गाव माहिती
सालवड गाव माहिती
सांडशी गाव माहिती
सांगवी गाव माहिती
सापेले गाव माहिती
सावळे गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
सावेले गाव माहिती
शेलू गाव माहिती
शिलार गाव माहिती
शिंगढोल गाव माहिती
शिरसे गाव माहिती
सुगवे गाव माहिती
ताडवाडी गाव माहिती
टाकवे गाव माहिती
तळवली गाव माहिती
तळवडे गाव माहिती
तांबस गाव माहिती
तमनाथ गाव माहिती
तात्याचीवाडी गाव माहिती
टेंभरे गाव माहिती
तिघर गाव माहिती
तिवणे गाव माहिती
तिवरे गाव माहिती
तोंडरे गाव माहिती
तुंगी गाव माहिती
उक्रूळ गाव माहिती
उमरोली गाव माहिती
वदप गाव माहिती
वैजनाथ गाव माहिती
वाकस गाव माहिती
वांजळे गाव माहिती
वरई तर्फे वरेडी गाव माहिती
वरई तर्फे नीड गाव माहिती
वर्णे गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वडवली तर्फे वरेडी गाव माहिती
वंजारपाडा गाव माहिती
वारे गाव माहिती
वावे गाव माहिती
वावळोली गाव माहिती
वेनगाव गाव माहिती
झुगरेवाडी गाव माहिती


1. adiwali Village Information
2. Ambherpada Village Information
3. ambhiwali bk Village Information
4. ambiwali t kothal khalati Village Information
5. Ambot Village Information
6. Anjap Village Information
7. Antrat T. Need Village Information
8. Antrat T. Waredi Village Information
9. Ardhe Village Information
10. Arvand Village Information
11. Asal Village Information
12. Ase Village Information
13. Ashane Village Information
14. Avalas Village Information
15. awsare Village Information
16. Baliware Village Information
17. Bamnoli Village Information
18. Bandhiwali Village Information
19. Banjarwadi Village Information
20. Bardi Village Information
21. Barne Village Information
22. Bedisgaon Village Information
23. beed bk Village Information
24. Bekare Village Information
25. Bendase Village Information
26. Bhadwal Village Information
27. Bhaliwadi Village Information
28. Bhansoli Village Information
29. Bhatgaon Village Information
30. Bhivpuri (camp) Village Information
31. Bhoirwadi Village Information
32. Bhutiwali Village Information
33. Birdole Village Information
34. Bopele Village Information
35. Borgaon Village Information
36. Boriwali Village Information
37. Borle Village Information
38. Chafewadi Village Information
39. Chai Village Information
40. Chandhai Village Information
41. Chevane Village Information
42. Chinchawali Village Information
43. Chinchwali Village Information
44. Chochi Village Information
45. Dahigaon Village Information
46. Dahiwali T. Waredi Village Information
47. Damat Village Information
48. Deopada Village Information
49. Deulwadi Village Information
50. Dhak Village Information
51. Dhakatevengaon Village Information
52. Dhamni Village Information
53. Dhamote Village Information
54. Dhotre Village Information
55. Diksal Village Information
56. Done Village Information
57. Eksal Village Information
58. Garpoli Village Information
59. Gaulwadi Village Information
60. Gaurkamat Village Information
61. Gudhavan Village Information
62. Haliwali Village Information
63. Hedawali Village Information
64. Humgaon Village Information
65. Injiwali Village Information
66. Jambhiwali Village Information
67. Jambrung Village Information
68. Jite Village Information
69. Kadav Village Information
70. Kalamb Village Information
71. Kalamboli Tarf Waredi Village Information
72. Karjat Village Information
73. Kashele Village Information
74. Khadyachapada Village Information
75. Khanand Village Information
76. Khandas Village Information
77. khandpe Village Information
78. Kharwandi Village Information
79. Kikavi Village Information
80. Kirawali Village Information
81. Kolhare Village Information
82. Kolhiwali Village Information
83. Kondhane Village Information
84. Kondiwade Village Information
85. Kondiwale Village Information
86. Koshane Village Information
87. Kothimbe Village Information
88. Kumbhe Village Information
89. Kundalaj Village Information
90. Kurung Village Information
91. Kushiwali Village Information
92. Ladiwali Village Information
93. Male Village Information
94. Malegaon T. Kothal Khalati Village Information
95. Malegaon T. Waredi Village Information
96. Mamdapur Village Information
97. Mandawane Village Information
98. Mangaon T. Wasare Village Information
99. Mangaon Tarf Waredi Village Information
100. Maniwali Village Information
101. Mankiwali Village Information
102. Margachiwadi Village Information
103. Markewadi Village Information
104. Matheran Village Information
105. Mircholi Village Information
106. Mograj Village Information
107. Mohili T. Waredi Village Information
108. Mohili T. Wasare Village Information
109. Mugape Village Information
110. Mulgaon T. Wasare Village Information
111. Naldhe Village Information
112. Nandgaon Village Information
113. Nangurle Village Information
114. Nasrapur Village Information
115. Neral Village Information
116. Newali Village Information
117. Newali Village Information
118. Nikhop Village Information
119. olaman Village Information
120. Palasdari Village Information
121. pali t kothal khalathi Village Information
122. pali t waredi Village Information
123. Parade Village Information
124. Pashane Village Information
125. patharaj Village Information
126. Peth Village Information
127. Pimpalpada Village Information
128. pimploli bk Village Information
129. Pinglas Village Information
130. Pohi Village Information
131. Posari Village Information
132. Poshir Village Information
133. Potal Village Information
134. rajpe Village Information
135. Saidongar Village Information
136. salokh t need Village Information
137. salokh t waredi Village Information
138. Salpe Village Information
139. Salvad Village Information
140. Sandashi Village Information
141. Sangavi Village Information
142. Sapele Village Information
143. Savale Village Information
144. savargaon Village Information
145. Savele Village Information
146. Shelu Village Information
147. Shilar Village Information
148. Shingdhol Village Information
149. shirase Village Information
150. Sugave Village Information
151. Tadwadi Village Information
152. Takave Village Information
153. Talawali Village Information
154. Talwade Village Information
155. Tambas Village Information
156. Tamnath Village Information
157. tatyachiwadi Village Information
158. Tembhare Village Information
159. Tighar Village Information
160. Tiwane Village Information
161. Tiware Village Information
162. Tondre Village Information
163. Tungi Village Information
164. Ukrul Village Information
165. Umroli Village Information
166. Vadap Village Information
167. Vaijanath Village Information
168. Vakas Village Information
169. vanjale Village Information
170. varai t waredi Village Information
171. Varai T. Need Village Information
172. Varne Village Information
173. Wadawali Village Information
174. wadawali t waredi Village Information
175. Wanjarpada Village Information
176. Ware Village Information
177. Wave Village Information
178. Wavloli Village Information
179. wengaon Village Information
180. Zugarewadi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click