Indian Villages


आदिवासीवाडी [धानकान्हे] गाव माहिती
आदिवासीवाडी [कोलाड] गाव माहिती
ऐनघर गाव माहिती
ऐनवहाळ गाव माहिती
आकरतगांव गाव माहिती
आंबेवाडी गाव माहिती
आंबिवली गाव माहिती
आमडोशी गाव माहिती
आंगरूण गाव माहिती
आरे बु. गाव माहिती
आरे खु. गाव माहिती
आरकसवाडी गाव माहिती
आसरेवाडी गाव माहिती
अष्टमी गाव माहिती
आतीवली गाव माहिती
बाहे गाव माहिती
बल्हे गाव माहिती
बाळसई गाव माहिती
बारशेत गाव माहिती
बेलखार गाव माहिती
भालगांव गाव माहिती
भातसई गाव माहिती
भिसे गाव माहिती
भुवनेश्वर (शहर) गाव माहिती
बिबळ्याचीवाडी गाव माहिती
बिरवाडी गाव माहिती
बोबडघर गाव माहिती
बोरेटी गाव माहिती
बोरघर गाव माहिती
बुरांडावाडी गाव माहिती
बुरुज वाडी गाव माहिती
चाफेवाडी गाव माहिती
चांडगांव गाव माहिती
चणेरा गाव माहिती
चांगवाडी गाव माहिती
चौक गाव माहिती
चिकनी गाव माहिती
चिल्हे गाव माहिती
चिंचवली तर्फे अतोणे गाव माहिती
चिंचवली तर्फे दिवाळी गाव माहिती
चिंचघर गाव माहिती
चिंचवली शेकीन गाव माहिती
डाकेली गाव माहिती
दांडवाडी गाव माहिती
दापोली गाव माहिती
देवकान्हे गाव माहिती
देवशेत गाव माहिती
धगडवाडी गाव माहिती
धामणसई गाव माहिती
धानकान्हे गाव माहिती
धाटाव गाव माहिती
धोंडखार तर्फे बिरवाडी गाव माहिती
धोंडखार तर्फे उमटे गाव माहिती
दिव गाव माहिती
डोलवहाळ गाव माहिती
डोंगरी गाव माहिती
दुरटोली गाव माहिती
गायचोळ गाव माहिती
गारमाळवाडी गाव माहिती
गौळवाडी गाव माहिती
गावधनवाडी गाव माहिती
गायवाडी गाव माहिती
घेरासूरगड गाव माहिती
घोसाळे गाव माहिती
गोडसई गाव माहिती
गोळेवाडी गाव माहिती
गोपाळवट गाव माहिती
गोफण गाव माहिती
गोवे गाव माहिती
हाळ गाव माहिती
हर्डी गाव माहिती
हेदवली गाव माहिती
हेटवणे गाव माहिती
जाधववाडी गाव माहिती
जांभिवली गाव माहिती
जामगांव गाव माहिती
जिमनथडी गाव माहिती
कडसुरे गाव माहिती
काड्यांचीवाडी गाव माहिती
काजुवाडी गाव माहिती
कामथ गाव माहिती
कांदळे गाव माहिती
कांडणे खु. गाव माहिती
कांडणे बु. गाव माहिती
कानसई गाव माहिती
कांटी गाव माहिती
करंजविरा गाव माहिती
कारीवणे गाव माहिती
काटरंग गाव माहिती
कावेरी गाव माहिती
कवळठे गाव माहिती
केळघर गाव माहिती
खैराळे गाव माहिती
खैरेखुर्द गाव माहिती
खाजणीवाडी गाव माहिती
खांब गाव माहिती
खांबेरे गाव माहिती
खानाव गाव माहिती
खंदार गाव माहिती
खार चीर्बी गाव माहिती
खारापटी गाव माहिती
खारगांव गाव माहिती
खारी गाव माहिती
खारखर्डी गाव माहिती
खरवई बु. गाव माहिती
खोपे गाव माहिती
खुटळ गाव माहिती
किल्ला गाव माहिती
किरखिंडी गाव माहिती
कोकापूर गाव माहिती
कोकबन गाव माहिती
कोलाड गाव माहिती
कोंडगाव गाव माहिती
कुडली गाव माहिती
कुंभोशी गाव माहिती
कुसवडे गाव माहिती
लांढर गाव माहिती
लव्हेज गाव माहिती
मढाली बु. गाव माहिती
मढाली खुर्द गाव माहिती
महाळुंगे गाव माहिती
मालसई गाव माहिती
मेढा गाव माहिती
म्हसाडी गाव माहिती
मिरकुटवाडी गाव माहिती
मोहपाडा गाव माहिती
मुचणे गाव माहिती
मुकटे गाव माहिती
मुळगाव गाव माहिती
मुठवली बु. गाव माहिती
मुठवली खु गाव माहिती
नडवली गाव माहिती
नागोठणे गाव माहिती
नवखार गाव माहिती
नेहरुनगर गाव माहिती
न्हावे गाव माहिती
निडी तर्फे अष्टमी गाव माहिती
निडी तर्फे नागोठणे व गाव माहिती
निंबार वाडी गाव माहिती
निवी गाव माहिती
निवाडे गाव माहिती
पडम गाव माहिती
पाडवाडी गाव माहिती
पहूर गाव माहिती
पळस गाव माहिती
पाले बु. गाव माहिती
पाले खु. गाव माहिती
पाले तर्फे अष्टमी गाव माहिती
पांगळोली गाव माहिती
परखंडे गाव माहिती
पाटणसई गाव माहिती
पाथरशेत गाव माहिती
पिगोंडे गाव माहिती
पिंगळसई गाव माहिती
पिरकाटवाडी गाव माहिती
पोखर वाडी गाव माहिती
प्रजिमा गाव माहिती
पुगाव गाव माहिती
पुई गाव माहिती
रहाटवडे गाव माहिती
रेवोली गाव माहिती
रिसवाडी गाव माहिती
रोहा (गौळवाडी) गाव माहिती
रोहा अष्टमी (एम क्ल) गाव माहिती
रोठ बु. गाव माहिती
रोठ खु. गाव माहिती
साकूवाडी गाव माहिती
संभे गाव माहिती
सानेगाव गाव माहिती
सांगडे गाव माहिती
सारसोली गाव माहिती
सवाणे गाव माहिती
शेडसई गाव माहिती
शेडवली गाव माहिती
शेणवई गाव माहिती
शेतपळस गाव माहिती
शिळफाटा गाव माहिती
शिळोशी गाव माहिती
शिरवली गाव माहिती
शिरवली गाव माहिती
सोनगाव गाव माहिती
सोनखार गाव माहिती
सुडकोली गाव माहिती
सुकेळी गाव माहिती
टाकई गाव माहिती
टाकवली गाव माहिती
तळाघर गाव माहिती
तळवडे गाव माहिती
तळवली तर्फे अष्टमी गाव माहिती
तळवली तर्फे दिवाळी गाव माहिती
तळवली तर्फे घोसाळे गाव माहिती
तळेगाववाडी गाव माहिती
तांबडी गाव माहिती
तांबडीवाडी गाव माहिती
तांबटवाडी गाव माहिती
ताम्हणशेत गाव माहिती
तामसोली गाव माहिती
तारेघर गाव माहिती
टेंभरीवाडी गाव माहिती
टेमघर गाव माहिती
तिसे गाव माहिती
उचेल गाव माहिती
उडदवणे गाव माहिती
उसर गाव माहिती
वडवळ गाव माहिती
वाघारणवाडी गाव माहिती
वैजनाथ गाव माहिती
वनखळ गाव माहिती
वणवे गाव माहिती
विळाचि वाडी गाव माहिती
विरझोली गाव माहिती
विठ्ठलवाडी गाव माहिती
वाघेश्वरवाडी गाव माहिती
वाली गाव माहिती
वांदोली गाव माहिती
वांगणी गाव माहिती
वणी गाव माहिती
वरसगांव गाव माहिती
वराठी गाव माहिती
वरवडे गाव माहिती
वरवठणे गाव माहिती
वरोसे गाव माहिती
वरसे गाव माहिती
वासगांव गाव माहिती
वाशी गाव माहिती
वासरंग गाव माहिती
वावेखार गाव माहिती
वावेपोटगे गाव माहिती
वावले गाव माहिती
वझरोली गाव माहिती
वेलशेत गाव माहिती
याशिवटे गाव माहिती
यशवंतखार गाव माहिती
येरळ गाव माहिती
झाडणी गाव माहिती
झोळांबे गाव माहिती
झोळांबेवाडी गाव माहिती


1. Adiwasiwadi [Dhankanhe] Village Information
2. Adiwasiwadi [Kolad] Village Information
3. Ainghar Village Information
4. Ainwahal Village Information
5. Akartgaon Village Information
6. Ambewadi Village Information
7. Ambivali Village Information
8. Amdoshi Village Information
9. Angrun Village Information
10. Are Bk. Village Information
11. Are Kh. Village Information
12. Arkaswadi Village Information
13. Asarewadi Village Information
14. Ashtami Village Information
15. Atiwali Village Information
16. Bahe Village Information
17. Balhe Village Information
18. Balsai Village Information
19. Barshet Village Information
20. Belkhar Village Information
21. Bhalagaon Village Information
22. Bhatsai Village Information
23. Bhise Village Information
24. Bhuwaneshwar (CT) Village Information
25. Bibalyachiwadi Village Information
26. Birwadi Village Information
27. Bobadghar Village Information
28. Boreti Village Information
29. Borghar Village Information
30. Burandawadi Village Information
31. Burujwadi Village Information
32. Chafewadi Village Information
33. Chandgaon Village Information
34. Chanere Village Information
35. Changwadi Village Information
36. Chauk Village Information
37. Chikani Village Information
38. Chilhe Village Information
39. Chinchawali Tarf Atone Village Information
40. Chinchawali Tarf Diwali Village Information
41. Chinchghar Village Information
42. Chinchvali Shekin Village Information
43. Dakeli Village Information
44. Dandwadi Village Information
45. Dapoli Village Information
46. Devakanhe Village Information
47. Devshet Village Information
48. Dhagadwadi Village Information
49. Dhamansai Village Information
50. Dhankanhe Village Information
51. Dhatav Village Information
52. Dhondkhar Tarf Birwadi Village Information
53. Dhondkhar Tarf Umate Village Information
54. Div Village Information
55. Dolavahal Village Information
56. Dongari Village Information
57. Durtoli Village Information
58. Gaichol Village Information
59. Garmalwadi Village Information
60. Gaulwadi Village Information
61. Gavdhanwadi Village Information
62. Gaywadi Village Information
63. Gherasurgad Village Information
64. Ghosale Village Information
65. Godasai Village Information
66. Golewadi Village Information
67. Gopalwat Village Information
68. Gophan Village Information
69. Gove Village Information
70. Hal Village Information
71. Hardi Village Information
72. Hedawali Village Information
73. Hetavane Village Information
74. Jadhavwadi Village Information
75. Jambhivali Village Information
76. Jamgaon Village Information
77. Jimanthadi Village Information
78. Kadsure Village Information
79. Kadyachiwadi Village Information
80. Kajuwadi Village Information
81. Kamath Village Information
82. Kandale Village Information
83. Kandane Bk. Village Information
84. Kandane Kh. Village Information
85. Kansai Village Information
86. Kanti Village Information
87. Karanjvira Village Information
88. Karivane Village Information
89. Katrang Village Information
90. Kaveri Village Information
91. Kawalthe Village Information
92. Kelghar Village Information
93. Khairale Village Information
94. Khairekhurd Village Information
95. Khajaniwadi Village Information
96. Khamb Village Information
97. Khambere Village Information
98. Khanav Village Information
99. Khandar Village Information
100. Khar chirbi Village Information
101. Kharapati Village Information
102. Khargaon Village Information
103. Khari Village Information
104. Kharkhardi Village Information
105. Kharwai Village Information
106. Khope Village Information
107. Khutal Village Information
108. Killa Village Information
109. Kirkhindi Village Information
110. Kokapur Village Information
111. Kokban Village Information
112. Kolad Village Information
113. Kondgaon Village Information
114. Kudali Village Information
115. Kumbhoshi Village Information
116. Kuswade Village Information
117. Landhar Village Information
118. Lowhej Village Information
119. Madhali Bk. Village Information
120. Madhali Khurd Village Information
121. Mahalunge Village Information
122. Malsai Village Information
123. Medhe Village Information
124. Mhasadi Village Information
125. Mirkutwadi Village Information
126. Mohpada Village Information
127. Muchane Village Information
128. Mukte Village Information
129. Mulgav Village Information
130. Muthavali Bk. Village Information
131. Muthavali Kh Village Information
132. Nadawali Village Information
133. Nagothane Village Information
134. Nawakhar Village Information
135. Neharunagar Village Information
136. Nhave Village Information
137. Nidi Tarf Ashtami Village Information
138. Nidi Tarf Nagothane Village Information
139. Nimbarwadi Village Information
140. Nivi Village Information
141. Niwade Village Information
142. Padum Village Information
143. Padwadi Village Information
144. Pahoor Village Information
145. Palas Village Information
146. Pale Bk. Village Information
147. Pale Kh. Village Information
148. Pale Tarf Ashtami Village Information
149. Pangaloli Village Information
150. Parakhande Village Information
151. Patansai Village Information
152. Patharshet Village Information
153. Pigonde Village Information
154. Pingalsai Village Information
155. Pirkatwadi Village Information
156. Pokharwadi Village Information
157. Prajima Village Information
158. Pugaon Village Information
159. Pui Village Information
160. Rahatvade Village Information
161. Revoli Village Information
162. Riswadi Village Information
163. Roha (Gaulwadi) Village Information
164. Roha Ashtami (M Cl) Village Information
165. Roth Bk. Village Information
166. Roth Kh. Village Information
167. Sakuwadi Village Information
168. Sambhe Village Information
169. Sanegaon Village Information
170. Sangade Village Information
171. Sarsali Village Information
172. Sawane Village Information
173. Shedsai Village Information
174. Shedvali Village Information
175. Shenvai Village Information
176. Shetpalas Village Information
177. Shilfata Village Information
178. Shiloshi Village Information
179. Shirawali Village Information
180. Shirwali Village Information
181. Songaon Village Information
182. Sonkhar Village Information
183. Sudkoli Village Information
184. Sukeli Village Information
185. Takai Village Information
186. Takawali Village Information
187. Talaghar Village Information
188. Talavade Village Information
189. Talawali Tarf Ashtami Village Information
190. Talawali Tarf Diwali Village Information
191. Talawali Tarf Ghosale Village Information
192. Talegaonwadi Village Information
193. Tambadi Village Information
194. Tambadiwadi Village Information
195. Tambatwadi Village Information
196. Tamhanshet Village Information
197. Tamsoli Village Information
198. Tareghar Village Information
199. Tembhariwadi Village Information
200. Temghar Village Information
201. Tise Village Information
202. Uchel Village Information
203. Udadavane Village Information
204. Usar Village Information
205. Vadval Village Information
206. Vagharnwadi Village Information
207. Vaijnath Village Information
208. Vankhal Village Information
209. Vanve Village Information
210. Vilachiwadi Village Information
211. Virjoli Village Information
212. Viththalwadi Village Information
213. Wagheshwarwadi Village Information
214. Wali Village Information
215. Wandoli Village Information
216. Wangani Village Information
217. Wani Village Information
218. Warasgaon Village Information
219. Warathi Village Information
220. Waravade Village Information
221. Waravatane Village Information
222. Warose Village Information
223. Warse Village Information
224. Wasgaon Village Information
225. Washi Village Information
226. Wasrang Village Information
227. Wavekhar Village Information
228. Wavepotge Village Information
229. Wavle Village Information
230. Wazaroli Village Information
231. Welshet Village Information
232. Yashivate Village Information
233. Yashwantkhar Village Information
234. Yeral Village Information
235. Zadani Village Information
236. Zolambe Village Information
237. Zolambewadi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click