Indian Villages


अडेगाव (540571) गाव माहिती
अडेगाव देश गाव माहिती
अध्याळी गाव माहिती
आजगाव (540341) गाव माहिती
आजगाव (540446) गाव माहिती
अमरपूरी गाव माहिती
आंबेनेरी गाव माहिती
आंबोली गाव माहिती
आमडी बेगडे गाव माहिती
असोला गाव माहिती
बलहारपूर गाव माहिती
बामनगाव गाव माहिती
बाम्हणी (540452) गाव माहिती
बाम्हणी (540564) गाव माहिती
बंदर गाव माहिती
बरडघाट गाव माहिती
बेलार गाव माहिती
भिलगाव गाव माहिती
भीसी गाव माहिती
भिवकूंड गाव माहिती
बोडधा गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बोरगाव (बुठी) गाव माहिती
बोरगाव बुट्टी गाव माहिती
बोरगाव रोडी गाव माहिती
बोथली (540357) गाव माहिती
बोथली (540505) गाव माहिती
बुंगीझोरा गाव माहिती
चैली तुकूम गाव माहिती
चैटी गाव माहिती
चक अडेगाव गाव माहिती
चेकबोंडेगाव गाव माहिती
चक चिचघाट गाव माहिती
चाक करबडा गाव माहिती
चाक कावडसी गाव माहिती
चाक शिवणी गाव माहिती
चकजांभुळविहीरा गाव माहिती
चकजाटेपार गाव माहिती
चकलोहारा गाव माहिती
चीचाला कुणबी गाव माहिती
चिचल मनुसमरी गाव माहिती
चिचाळा परदेशी गाव माहिती
चिचाळा शास्त्री गाव माहिती
चिचघाट गाव माहिती
चिचोली गाव माहिती
चिखलापार गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चिखली मल गाव माहिती
चिखली मो गाव माहिती
चिमुर गाव माहिती
चिढी निमबळ गाव माहिती
दाबका हेटी गाव माहिती
दहेगाव गाव माहिती
दहेगाव पंजारपूर गाव माहिती
दलदली गाव माहिती
धंबोडी गाव माहिती
डोमा गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोंगरगाव बनजी गाव माहिती
डोंगरगाव कालू गाव माहिती
डोंगर्ला गाव माहिती
गदगाव गाव माहिती
गडपीपरी गाव माहिती
गडपीपरी गाव माहिती
गरडापार गाव माहिती
गौरखेडा गाव माहिती
गोंदेडा गाव माहिती
गोंडमोहाडी गाव माहिती
गोरवट गाव माहिती
गोरवट चाक गाव माहिती
गोठणगाव गाव माहिती
गुजगव्हाण गाव माहिती
हरणी गाव माहिती
हिम्मत माजरा गाव माहिती
हींगनबोडी गाव माहिती
हीरापूर गाव माहिती
हिवरा गाव माहिती
इरव्हा गाव माहिती
जामनी गाव माहिती
जांभुळ घाट गाव माहिती
जांभुळ विहीरा गाव माहिती
जांभूळबोडी गाव माहिती
जामगाव कोमटी गाव माहिती
जातेपार गाव माहिती
जवाळबोडी गाव माहिती
काग गाव माहिती
काजळसर गाव माहिती
कळमगाव (540419) गाव माहिती
कळमगाव (540553) गाव माहिती
कन्हाळगाव गाव माहिती
कन्हळगाव ब्राह्मण गाव माहिती
कन्हळगाव कूनबी गाव माहिती
कापर्ला बु. गाव माहिती
कापर्ला खु गाव माहिती
करबडा गाव माहिती
कारघाटा गाव माहिती
कसाब पिपारी गाव माहिती
कासरबोडी (540336) गाव माहिती
कासरबोडी (540489) गाव माहिती
कटारा गाव माहिती
कटेबोथअली गाव माहिती
कवडसी डाक बंगला गाव माहिती
कावडसी देशमाणे गाव माहिती
कावडसी रोडी गाव माहिती
कवठाळा गाव माहिती
केसालाबोडी गाव माहिती
केसलापूर गाव माहिती
केवाडा मो गाव माहिती
खडसंगी गाव माहिती
खैरी गाव माहिती
खांबाडा गाव माहिती
खंडाळा (540337) गाव माहिती
खंडाळा (540470) गाव माहिती
खानगाव गाव माहिती
खापरी (540330) गाव माहिती
खापरी (540434) गाव माहिती
खापरी धरमू गाव माहिती
खापरी धर्मू गाव माहिती
खापरी माजरा गाव माहिती
खारकड गाव माहिती
खातोडा गाव माहिती
खोकार्ला गाव माहिती
खूरसापूर गाव माहिती
खुर्सापार गाव माहिती
खुटाळा मोकासा गाव माहिती
कितडी (540393) गाव माहिती
किटाळी मक्ता गाव माहिती
किटाळी तुकूम गाव माहिती
कोलारा गाव माहिती
कोळारा खु गाव माहिती
कोळरा तुकूम गाव माहिती
कोलारी गाव माहिती
कोस कान्हळ गाव माहिती
कोसांबी गाव माहिती
कोटगाव (540366) गाव माहिती
कोटगाव (540488) गाव माहिती
कोठारी गाव माहिती
लाडेगाव गाव माहिती
लवारी (540465) गाव माहिती
लावरी (540503) गाव माहिती
लोहारा बज गाव माहिती
लोहारा खु गाव माहिती
मेद्नागड गाव माहिती
मेद्नापूर गाव माहिती
मेद्नापूर तुकूम गाव माहिती
मेहदवाडी गाव माहिती
महालगाव काळू गाव माहिती
महार माजरा गाव माहिती
मजरा बेगडे गाव माहिती
माजरा मटोल गाव माहिती
माकोना गाव माहिती
मालेवाडा गाव माहिती
मनेमोहाडी गाव माहिती
मंगल फुसी गाव माहिती
मांगलगाव गाव माहिती
मंगली गाव माहिती
मंग्रुड गाव माहिती
मारेगाव गाव माहिती
मासळ बु गाव माहिती
मसल खु गाव माहिती
मासळ तुकूम गाव माहिती
मेंढा गाव माहिती
मेटेपार गाव माहिती
म्हसलि गाव माहिती
मीनझरी गाव माहिती
मिंझरी (540538) गाव माहिती
मोखाळा गाव माहिती
मोटेगाव गाव माहिती
मुरपर (540349) गाव माहिती
मुरपर (540356) गाव माहिती
मूरपार तुकूम गाव माहिती
नंदारा गाव माहिती
नवतळा गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
नवेगाव बूज गाव माहिती
नवेगाव पेठ गाव माहिती
नेरी गाव माहिती
निमढेला गाव माहिती
औवला गाव माहिती
पाचगाव गाव माहिती
पळसगाव गाव माहिती
पांढरपौनी गाव माहिती
पांढरवाणी गाव माहिती
पांजरेपार गाव माहिती
पंजारेपर (540444) गाव माहिती
पर्धनहेटी गाव माहिती
पार्डी गाव माहिती
पारडपार गाव माहिती
परसोडी गाव माहिती
पेंढरी गाव माहिती
पेंढरी भागाडे गाव माहिती
पेंढरी तुकूम गाव माहिती
पेठभांसुली गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिंपळनेरी गाव माहिती
पिपर्डा गाव माहिती
पीटीचूआ गाव माहिती
पितिचौ (540389) गाव माहिती
पुयारदंड गाव माहिती
रामदेगी गाव माहिती
रामपूर आर गाव माहिती
रेंगाबोडी गाव माहिती
रोहना गाव माहिती
सलोरी गाव माहिती
सवारी बीड गाव माहिती
सरडपार गाव माहिती
सातारा (540407) गाव माहिती
सातारा (540576) गाव माहिती
साठगाव गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
सवारी गाव माहिती
सावर्ला गाव माहिती
शंकरपूर गाव माहिती
शेडेगाव गाव माहिती
शिवन पायली गाव माहिती
शिवापूर बंदर गाव माहिती
शिवरा गाव माहिती
सिरसपूर गाव माहिती
सिरपूर गाव माहिती
सोनेगाव (540352) गाव माहिती
सोनेगाव बेगडे गाव माहिती
सोनेगाव बेगदे गाव माहिती
सोनेगाव गावंडे गाव माहिती
सुसुंडी गाव माहिती
सुसुंद्री गाव माहिती
तळोधी नाईक गाव माहिती
तळोधी तुकूम गाव माहिती
टाकी गाव माहिती
टेकाडी गाव माहिती
टेकडी मांडवझरी गाव माहिती
टेकडी पैकू गाव माहिती
टेकेपार गाव माहिती
टेकेपार तुकूम गाव माहिती
ठाणा गाव माहिती
तिरखुरा गाव माहिती
टीटवी गाव माहिती
उमरी बुट्टी गाव माहिती
उंरपेठ गाव माहिती
उरकुडपार गाव माहिती
उसेगाव गाव माहिती
वहाणगाव गाव माहिती
विहीरगाव गाव माहिती
विहीरगाव तुकूम गाव माहिती
वडाळा गाव माहिती
वडाळा पैकू गाव माहिती
वडसी गाव माहिती
वडेगाव मळ गाव माहिती
वाढोणा गाव माहिती
वागदरा गाव माहिती
वागदरा चाक गाव माहिती
वाघल पेठ गाव माहिती
वाघेडा गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वाकर्ला गाव माहिती
वासन विहीरा गाव माहिती
येरखेडा गाव माहिती
झरी (540369) गाव माहिती
झरी (540459) गाव माहिती


1. Adegaon (540571) Village Information
2. Adegaon desh Village Information
3. Adhyali Village Information
4. Ajgaon (540341) Village Information
5. Ajgaon (540446) Village Information
6. Amarpuri Village Information
7. Ambeneri Village Information
8. Amboli Village Information
9. Amdi Begde Village Information
10. Asola Village Information
11. Balharpur Village Information
12. Bamangaon Village Information
13. Bamhani (540452) Village Information
14. Bamhani (540564) Village Information
15. Bandar Village Information
16. bardghat Village Information
17. Belara Village Information
18. Bhilgaon Village Information
19. Bhisi Village Information
20. Bhiwkund Village Information
21. Bodadha Village Information
22. Borgaon Village Information
23. Borgaon (Buthi) Village Information
24. Borgaon Butti Village Information
25. Borgaon Rodi Village Information
26. Bothali (540357) Village Information
27. Bothali (540505) Village Information
28. Bungizora Village Information
29. Chaili Tukum Village Information
30. Chaiti Village Information
31. Chak adegaon Village Information
32. chak bondegaon Village Information
33. Chak Chichghat Village Information
34. Chak Karbada Village Information
35. Chak Kawadsi Village Information
36. Chak Shiwani Village Information
37. Chakjambhulvihira Village Information
38. chakjatepar Village Information
39. chaklohara Village Information
40. chichala kunbi Village Information
41. Chichala Manusmari Village Information
42. Chichala Pardeshi Village Information
43. Chichala Shastri Village Information
44. Chichghat Village Information
45. Chicholi Village Information
46. Chikhalapar Village Information
47. chikhali Village Information
48. Chikhali Mal Village Information
49. chikhli mo Village Information
50. Chimur Village Information
51. Chindhi Nimbala Village Information
52. Dabka heti Village Information
53. Dahegaon Village Information
54. Dahegaon Panjarpar Village Information
55. Daldali Village Information
56. Dhanbodi Village Information
57. Doma Village Information
58. dongargaon Village Information
59. Dongargaon Village Information
60. Dongargaon Banji Village Information
61. Dongargaon Kalu Village Information
62. Dongarla Village Information
63. Gadgaon Village Information
64. gadpipri Village Information
65. gadpipri Village Information
66. gardapar Village Information
67. Gaurkheda Village Information
68. Gondeda Village Information
69. Gondmohadi Village Information
70. Gorwat Village Information
71. Gorwat Chak Village Information
72. gotangaon Village Information
73. Gujgavhan Village Information
74. Harni Village Information
75. Himat Majara Village Information
76. Hinganbodi Village Information
77. Hirapur Village Information
78. Hiwara Village Information
79. Irwha Village Information
80. Jamani Village Information
81. Jambhul Ghat Village Information
82. Jambhul Vihira Village Information
83. Jambhulbodi Village Information
84. Jamgaon Komti Village Information
85. Jatepar Village Information
86. Jawalabodi Village Information
87. Kag Village Information
88. Kajalsar Village Information
89. Kalamgaon (540419) Village Information
90. Kalamgaon (540553) Village Information
91. Kanhalgaon Village Information
92. Kanhalgaon Brahman Village Information
93. Kanhalgaon Kunbi Village Information
94. Kaparla Bk. Village Information
95. Kaparla Kh Village Information
96. Karbada Village Information
97. Karghata Village Information
98. Kasaba Pipari Village Information
99. Kasarbodi (540336) Village Information
100. Kasarbodi (540489) Village Information
101. Katara Village Information
102. Katebothali Village Information
103. kawadasi dak bangala Village Information
104. Kawadsi Deshmane Village Information
105. Kawadsi Rodi Village Information
106. kawatala Village Information
107. Kesalabodi Village Information
108. Kesalapur Village Information
109. kewada mo Village Information
110. Khadsangi Village Information
111. Khairi Village Information
112. Khambala Village Information
113. Khandala (540337) Village Information
114. Khandala (540470) Village Information
115. Khangaon Village Information
116. Khapari (540330) Village Information
117. Khapari (540434) Village Information
118. Khapari Dharmu Village Information
119. khapari dharmu Village Information
120. Khapari Majara Village Information
121. Kharkada Village Information
122. Khatoda Village Information
123. Khokarla Village Information
124. Khursapar Village Information
125. khursapar Village Information
126. khutala mokasa Village Information
127. Kitadi (540393) Village Information
128. kitali makta Village Information
129. kitali tukum Village Information
130. Kolara Village Information
131. Kolara Kh. Village Information
132. Kolara Tukum Village Information
133. Kolari Village Information
134. Kos Kanhal Village Information
135. Kosambi Village Information
136. Kotgaon (540366) Village Information
137. Kotgaon (540488) Village Information
138. Kothari Village Information
139. Ladegaon Village Information
140. Lawari (540465) Village Information
141. Lawari (540503) Village Information
142. Lohara BJ Village Information
143. Lohara Kh Village Information
144. Madnagad Village Information
145. Madnapur Village Information
146. Madnapur Tukum Village Information
147. Mahadwadi Village Information
148. mahalgaon kalu Village Information
149. Mahar Majara Village Information
150. Majara Begade Village Information
151. Majara Matol Village Information
152. Makona Village Information
153. Malewada Village Information
154. Manemohadi Village Information
155. Mangal Fusi Village Information
156. Mangalgaon Village Information
157. Mangali Village Information
158. Mangrud Village Information
159. Maregaon Village Information
160. Masal Bk Village Information
161. Masal Kh. Village Information
162. Masal Tukum Village Information
163. Mendha Village Information
164. Metepar Village Information
165. Mhasali Village Information
166. Minzari Village Information
167. Minzari (540538) Village Information
168. Mokhala Village Information
169. Motegaon Village Information
170. Murpar (540349) Village Information
171. Murpar (540356) Village Information
172. Murpar Tukum Village Information
173. Nandara Village Information
174. Navatala Village Information
175. Navegaon Village Information
176. navegaon buj Village Information
177. Navegaon Peth Village Information
178. Neri Village Information
179. Nimdhela Village Information
180. Owala Village Information
181. Pachgaon Village Information
182. Palasgaon Village Information
183. pandhapauni Village Information
184. Pandharwani Village Information
185. Panjarepar Village Information
186. Panjarepar (540444) Village Information
187. Pardhanheti Village Information
188. Pardi Village Information
189. Pardpar Village Information
190. Parsodi Village Information
191. Pendhari Village Information
192. Pendhari Bhagade Village Information
193. Pendhari Tukum Village Information
194. Pethabhansuli Village Information
195. Pimpalgaon Village Information
196. Pimpalneri Village Information
197. Piprda Village Information
198. pitichua Village Information
199. Pitichua (540389) Village Information
200. Puyardand Village Information
201. Ramdegi Village Information
202. Rampur R Village Information
203. Rengabodi Village Information
204. Rohana Village Information
205. Salori Village Information
206. Saori bid Village Information
207. Saradpar Village Information
208. Satara (540407) Village Information
209. Satara (540576) Village Information
210. Sathgaon Village Information
211. Sawargaon Village Information
212. Sawari Village Information
213. Sawarla Village Information
214. Shankarpur Village Information
215. Shedegaon Village Information
216. Shivan Payali Village Information
217. Shivapur bandar Village Information
218. shiwra Village Information
219. Siraspur Village Information
220. Sirpur Village Information
221. Sonegaon (540352) Village Information
222. Sonegaon begade Village Information
223. Sonegaon Begde Village Information
224. Sonegaon Gawande Village Information
225. Susundi Village Information
226. Susundri Village Information
227. Tadodhi Nike Village Information
228. Tadodhi tukum Village Information
229. Taki Village Information
230. Tekadi Village Information
231. Tekadi Mandavzari Village Information
232. Tekadi Paiku Village Information
233. Tekepar Village Information
234. Tekepar Tukum Village Information
235. Thana Village Information
236. Tirkhura Village Information
237. Titavi Village Information
238. Umari Butti Village Information
239. Umarpeth Village Information
240. Urkudpar Village Information
241. Usegaon Village Information
242. Vahangaon Village Information
243. Vihirgaon Village Information
244. Vihirgaon Tukum Village Information
245. Wadala Village Information
246. Wadala Paiku Village Information
247. Wadasi Village Information
248. Wadegaon Mal Village Information
249. Wadhona Village Information
250. Wagdara Village Information
251. Wagdara Chak Village Information
252. Waghal Peth Village Information
253. Wagheda Village Information
254. Wagholi Village Information
255. Wakrla Village Information
256. Wasan Vihira Village Information
257. Yerkheda Village Information
258. Zari (540369) Village Information
259. Zari (540459) Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click