Indian Villages


आंबेझरी गाव माहिती
आमपायली गाव माहिती
अर्जुनी गाव माहिती
आसवलपार गाव माहिती
बांधोना गाव माहिती
बंधूर गाव माहिती
भटमरान गाव माहिती
बेगडी गाव माहिती
बेलगाव गाव माहिती
भापडा गाव माहिती
भेंडी कन्हार गाव माहिती
भीमपूर गाव माहिती
भुरानटोला गाव माहिती
भुसुमकुडो गाव माहिती
बोधनखेडा गाव माहिती
बोडिरी गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोटेहुर गाव माहिती
चर्वीदंड गाव माहिती
चारवाही गाव माहिती
चातगाव गाव माहिती
चवेला गाव माहिती
चिचोली गाव माहिती
चिमरीकल गाव माहिती
चिंगली गाव माहिती
चुडीयाल गाव माहिती
चिचोडा गाव माहिती
डब्बा गाव माहिती
दराची गाव माहिती
दराची गाव माहिती
देऊळगाव गाव माहिती
देवसरा गाव माहिती
देवसुर गाव माहिती
धानोरा गाव माहिती
ढवळी गाव माहिती
ढोरगट्टा गाव माहिती
डोंगरहुर गाव माहिती
दुधमळा गाव माहिती
दुर्गापूर गाव माहिती
फुलबोडी गाव माहिती
गायडोंगरी गाव माहिती
गजामेंढी गाव माहिती
गटानयेली गाव माहिती
गट्टा गाव माहिती
गट्टपायली गाव माहिती
घोडेझरी गाव माहिती
घोटेविहीर गाव माहिती
गीरोला गाव माहिती
गोडलवाही गाव माहिती
गोटा गाव माहिती
गोटाटोला गाव माहिती
गुजानवाडी गाव माहिती
गुमडी गाव माहिती
गुरेकसा गाव माहिती
हाडापेठ गाव माहिती
हलकन्हार गाव माहिती
हनपायली गाव माहिती
हटांजुर गाव माहिती
हेटी गाव माहिती
हीपानेर गाव माहिती
हिरंगे गाव माहिती
होराकासा गाव माहिती
हुलोंदी गाव माहिती
इरपुंडी गाव माहिती
ईरुपढोडरी गाव माहिती
इरूपटोला गाव माहिती
जयसिंगटोला गाव माहिती
जांभळी गाव माहिती
जांभळीझोरा गाव माहिती
जांगदा बु गाव माहिती
जप्पी गाव माहिती
जपतलाई गाव माहिती
जेवलवाही गाव माहिती
कचकल गाव माहिती
काकडयेली गाव माहिती
कामनगड गाव माहिती
कामतळा गाव माहिती
कांदळी गाव माहिती
कनगडी गाव माहिती
कन्हाळगाव गाव माहिती
कन्हाळगाव गाव माहिती
कन्हाळगाव गाव माहिती
कन्हाळटोला गाव माहिती
कान्हेली गाव माहिती
करेमरका गाव माहिती
कारवाफा गाव माहिती
कटेझरी गाव माहिती
कटेझरी गाव माहिती
कवडीकसा गाव माहिती
केहकावाही गाव माहिती
केहकावाहीमाल गाव माहिती
केरमरान गाव माहिती
खांबाळा गाव माहिती
खामतळा गाव माहिती
खरगी गाव माहिती
खरकाडी गाव माहिती
खेडेगाव गाव माहिती
खेडी गाव माहिती
खेडिमोवड गाव माहिती
खुटगाव गाव माहिती
किसनेली गाव माहिती
किसनेर गाव माहिती
कोकड्कसा गाव माहिती
कोलारबोडी गाव माहिती
कोंदावाही गाव माहिती
कोंडेकल गाव माहिती
कोसमी गाव माहिती
कुडकवाही गाव माहिती
कुलभट्टी गाव माहिती
कुपाणेर गाव माहिती
कुथेगाव गाव माहिती
लहांझेलिया गाव माहिती
लाट्झोरा गाव माहिती
लेखा गाव माहिती
महावडा गाव माहिती
महावाडा गाव माहिती
मकेपायली गाव माहिती
माळंदा गाव माहिती
मंगेवाडा गाव माहिती
मंगेवाडा गाव माहिती
मरकागाव गाव माहिती
मरकागाव गाव माहिती
मरकागाव गाव माहिती
मरमा गाव माहिती
मासानदी गाव माहिती
मासरीगाटा गाव माहिती
मेंढा गाव माहिती
मेंढा गाव माहिती
मेंढाटोला गाव माहिती
मेटेजांगदा गाव माहिती
मिचगाव गाव माहिती
मिचगाव गाव माहिती
मिचगावबु. गाव माहिती
मिचगाव ख गाव माहिती
मोडेभट्टी गाव माहिती
मोहगाव गाव माहिती
मोहली गाव माहिती
मोर्चूल गाव माहिती
मोर्चूल गाव माहिती
मुजालगोंदी गाव माहिती
मुंगनेर गाव माहिती
मुरांडा गाव माहिती
मुरगांव गाव माहिती
मुरमाडी गाव माहिती
मुरुमगाव गाव माहिती
मुरझर गाव माहिती
मुसका गाव माहिती
नवरगाव गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
निमनवाडा गाव माहिती
निमगाव गाव माहिती
निमगाव गाव माहिती
पदाबोरीया गाव माहिती
पयडी गाव माहिती
पळसगाव गाव माहिती
पलखेडा गाव माहिती
पांढरसडा गाव माहिती
पन्नेमारा गाव माहिती
पारसविहीर गाव माहिती
परसवाडी गाव माहिती
पाथरगोटा गाव माहिती
पाथरगोटा गाव माहिती
पवनी गाव माहिती
पाउरवेल गाव माहिती
पेकिन मूडझा गाव माहिती
पेंढरी गाव माहिती
फूलकोडो गाव माहिती
पुस्टोला गाव माहिती
पूलखल गाव माहिती
पुसावंडी गाव माहिती
राजोली गाव माहिती
रेखाटोला गाव माहिती
रामपूर रिठी गाव माहिती
रांगी गाव माहिती
रानवाही गाव माहिती
रेचे गाव माहिती
रेगादंड गाव माहिती
रेंगागाव गाव माहिती
रिडवाही गाव माहिती
रोंदावाही गाव माहिती
रोटारीठी गाव माहिती
रुपीनगट्टा गाव माहिती
साईधाकानी रिठ गाव माहिती
सायगाव गाव माहिती
साखेरा गाव माहिती
सलानटोला चक गाव माहिती
सालेभट्टी गाव माहिती
सालेभट्टी गाव माहिती
सरंडा बु. गाव माहिती
सरांडा खु गाव माहिती
सावंगा बु गाव माहिती
सावंगा खु. गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
शिवगाटा गाव माहिती
सिंदेसुर गाव माहिती
सिंदेसुर गाव माहिती
सिंदेवाही गाव माहिती
सिंगापूर गाव माहिती
सीनसुर गाव माहिती
सिंसुर गाव माहिती
सोडे गाव माहिती
सोमलपूर गाव माहिती
सुरसुंडी गाव माहिती
तहकापार गाव माहिती
तळेगाव चक गाव माहिती
तळोधी गाव माहिती
तोडेमसाहत गाव माहिती
तोयागोंदी गाव माहिती
तुकुम गाव माहिती
तुऴमेर गाव माहिती
तुमडीकसा गाव माहिती
उबदली गाव माहिती
उदेगाव गाव माहिती
उमरपाल गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वाघभूमि गाव माहिती
वाघभूमि गाव माहिती
वरकेकसा गाव माहिती
येडसगोंदी गाव माहिती
एडमपायली गाव माहिती
एडमपायली खु. गाव माहिती
येनगाव गाव माहिती
येरंडी गाव माहिती
येरकडमोवाड गाव माहिती
येरमागड गाव माहिती
झाडापापडा गाव माहिती
झरी गाव माहिती


1. Ambezari Village Information
2. Ampayli Village Information
3. Arjuni Village Information
4. Aswalpar Village Information
5. Bandhona Village Information
6. Bandhur Village Information
7. Batmarhan Village Information
8. Begadi Village Information
9. Belgaon Village Information
10. Bhapada Village Information
11. Bhendi Kanhar Village Information
12. Bhimpur Village Information
13. Bhurantola Village Information
14. Bhusamkudo Village Information
15. Bodhankheda Village Information
16. Bodiri Village Information
17. Bori Village Information
18. Botehur Village Information
19. Charvidand Village Information
20. Charwahi Village Information
21. Chatgaon Village Information
22. Chavela Village Information
23. Chicholi Village Information
24. Chimrikal Village Information
25. Chingali Village Information
26. Chudiyal Village Information
27. Cichoda Village Information
28. Dabba Village Information
29. Darachi Village Information
30. Darchi Village Information
31. Deulgaon Village Information
32. Devsara Village Information
33. Devsur Village Information
34. Dhanora Village Information
35. Dhawari Village Information
36. Dhorgatta Village Information
37. Dongarhur Village Information
38. Dudhamala Village Information
39. Durgapur Village Information
40. Fulbodi Village Information
41. Gaidongari Village Information
42. Gajamendhi Village Information
43. Gatanyeli Village Information
44. Gatta Village Information
45. Gattepayli Village Information
46. Ghodezari Village Information
47. Ghotevihir Village Information
48. Girola Village Information
49. Godalwahi Village Information
50. Gota Village Information
51. Gotatola Village Information
52. Gujanwadi Village Information
53. Gumadi Village Information
54. Gurekasa Village Information
55. Hadapeth Village Information
56. Halkanhar Village Information
57. Hanpayli Village Information
58. Hatanjur Village Information
59. Heti Village Information
60. Hipaner Village Information
61. Hirange Village Information
62. Horakasa Village Information
63. Hulondi Village Information
64. Irpundi Village Information
65. Irupdhodari Village Information
66. Iruptola Village Information
67. Jaisingtola Village Information
68. Jambhali Village Information
69. Jambhalizora Village Information
70. Jangada Bk Village Information
71. Jappi Village Information
72. Japtalai Village Information
73. Jewalwahi Village Information
74. Kachakal Village Information
75. Kak adyeli Village Information
76. Kamangad Village Information
77. Kamtala Village Information
78. Kandali Village Information
79. Kangadi Village Information
80. Kanhalgaon (538950) Village Information
81. Kanhalgaon (539004) Village Information
82. Kanhalgaon (539080) Village Information
83. Kanhaltola Village Information
84. Kanheli Village Information
85. Karemarka Village Information
86. Karwafa Village Information
87. Katezari (538894) Village Information
88. Katezari (539013) Village Information
89. Kawadikasa Village Information
90. Kehakawahi Village Information
91. Kehakawahimal Village Information
92. Kermarhan Village Information
93. Khambala Village Information
94. Khamtala Village Information
95. Khargi Village Information
96. Kharkadi Village Information
97. Khedegaon Village Information
98. Khedi Village Information
99. Khedimowad Village Information
100. Khutgaon Village Information
101. Kisneli Village Information
102. Kisner Village Information
103. Kokadkasa Village Information
104. Kolarbodi Village Information
105. Kondawahi Village Information
106. Kondekal Village Information
107. Kosami Village Information
108. Kudakwahi Village Information
109. Kulbhatti Village Information
110. Kupaner Village Information
111. Kuthegaon Village Information
112. Lahanzeliya Village Information
113. Latzora Village Information
114. Lekha Village Information
115. Mahawada (538949) Village Information
116. Mahawada (539008) Village Information
117. Makepayli Village Information
118. Malanda Village Information
119. Man jewada Village Information
120. Mangewada Village Information
121. Markagaon (538900) Village Information
122. Markagaon (538993) Village Information
123. Markagaon (539037) Village Information
124. Marma Village Information
125. Masanadi Village Information
126. Masarigata Village Information
127. Mendha (538876) Village Information
128. Mendha (538983) Village Information
129. Mendhatola Village Information
130. Metejangada Village Information
131. Michagaon (538973) Village Information
132. Michagaon (539038) Village Information
133. Michagaon Bk Village Information
134. Michagaon Kh Village Information
135. Modebhatti Village Information
136. Mohagaon Village Information
137. Moholi Village Information
138. Morchul (538919) Village Information
139. Morchul (539030) Village Information
140. Mujalgondi Village Information
141. Munganer Village Information
142. Muranda Village Information
143. Murgaon Village Information
144. Murmadi Village Information
145. Murumgaon Village Information
146. Murzar Village Information
147. Muska Village Information
148. Navargaon Village Information
149. Navegaon Village Information
150. Nimanwada Village Information
151. Nimgaon (538870) Village Information
152. Nimgaon (538954) Village Information
153. Padaboriya Village Information
154. Paidi Village Information
155. Palasgaon Village Information
156. Palkheda Village Information
157. Pandharsada Village Information
158. Pannemara Village Information
159. Parasvihir Village Information
160. Paraswadi Village Information
161. Pathargota (539017) Village Information
162. Pathargota (539054) Village Information
163. Pauni Village Information
164. Paurwel Village Information
165. Pekin Mudza Village Information
166. Pendhari Village Information
167. Phulkodo Village Information
168. Phustola Village Information
169. Pulkhal Village Information
170. Pusawandi Village Information
171. Rajoli Village Information
172. Rakhatola Village Information
173. Rampur Rithi Village Information
174. Rangi Village Information
175. Ranwahi Village Information
176. Reche Village Information
177. Regadand Village Information
178. Rengagaon Village Information
179. Ridwahi Village Information
180. Rondawahi Village Information
181. Rotarithi Village Information
182. Rupingatta Village Information
183. Saidhakani Rith Village Information
184. Saigaon Village Information
185. Sakhera Village Information
186. Salantola Chak Village Information
187. Salebhatti (538869) Village Information
188. Salebhatti (538988) Village Information
189. Saranda Bk Village Information
190. Saranda Kh Village Information
191. Sawanga Bk Village Information
192. Sawanga Kh Village Information
193. Sawargaon Village Information
194. Shiwagata Village Information
195. Sindesur (538908) Village Information
196. Sindesur (538929) Village Information
197. Sindewahi Village Information
198. Singapur Village Information
199. Sinsur (538937) Village Information
200. Sinsur (539075) Village Information
201. Sode Village Information
202. Somalpur Village Information
203. Sursundi Village Information
204. Tahakapar Village Information
205. Talegaon Chak Village Information
206. Talodhi Village Information
207. Todemasahat Village Information
208. Toyagondi Village Information
209. Tukum Village Information
210. Tulmer Village Information
211. Tumdikasa Village Information
212. Ubdali Village Information
213. Udegaon Village Information
214. Umarpal Village Information
215. Wadgaon (538897) Village Information
216. Wadgaon (538966) Village Information
217. Waghbhumi (538883) Village Information
218. Waghbhumi (538960) Village Information
219. Warkekasa Village Information
220. Yadasagondi Village Information
221. Yedampayli Village Information
222. Yedampayli Kh Village Information
223. Yengaon Village Information
224. Yerandi Village Information
225. Yerkadmowad Village Information
226. Yermagad Village Information
227. Zadapapda Village Information
228. Zari Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click